1.Puheenjohtajisto

Puheenjohtajistossa jatkaa Kati Oinas 16.2.2021 saakka. Kevään kokouksessa valitaan uusi jäsen
puheenjohtajistoon Kyösti Satokankaan tilalle sekä sovitaan puheenjohtajiston keskinäinen
järjestys.

2. Koulutuskuntayhtymä Lappian kirjastopalveluiden järjestäminen

Koulutuskuntayhtymä Lappialta on tullut Kemille, Torniolle, Muoniolle ja Tervolalle yhteistyöaloite
koskien kirjastopalvelujen järjestämistä. Lappian kirjastopalvelusopimus Lapin korkeakoulukirjaston
kanssa on päättynyt vuodenvaiheessa, ja Lappia ehdottaa, että jatkossa Kemin, Tornion, Muonion
ja Tervolan yleiset kirjastot hoitavat opiskelijoiden kirjastopalvelut. Lappia muokkaa parhaillaan
sopimusluonnosta, jonka pohjalta neuvotteluja jatketaan. Aiempia palvelusisältöjä Lapin
korkeakoulukirjaston kanssa ovat olleet mm. Rekku-kuljetukset toimipisteiden välillä,
verkkokirjaston käyttö, Ellibs-verkkokirjalainaus, työskentelytilojen käyttö sekä kirjastoesittelyt
vuosittain uusille opiskelijoille. Kirjastonjohtajien kesken käytyjen keskustelujen pohjalta Meri-Lapin
kirjastonjohtajat suhtautuvat myönteisesti Lappian yhteistyöaloitteeseen. Lopullisen päätöksen
mahdollisen yhteistyön aloittamisesta kirjastopalvelujen tuottamisesta Lappialle tekee viime
kädessä kunkin kunnan/kaupungin valtuusto.
Koha-Suomen osalta tämä ei tarkoita sopimusmuutosta tai osakkeiden hankkimista. Lappia kuuluu
näihin kuntiin.
Lappian mukaan tulo Kohaan ei aiheuttaisi käyttökatkoa Kohan käyttöön. Pääkäyttäjät tekevät
muutokset Kohaan ja Lappian niteet liitettäisiin uusina niteinä Kohaan. Lappian tarpeet tilastoinnille
on selvitettävä, mikä ohjaa Kohaan tehtäviä määrityksiä.
Johtoryhmä hyväksyi selvityksen jatkamisen Lappian kanssa.

3. Uutuuskirjojen hankinta / lainaus

Päätettiin jatkaa käytäntöä, jossa kirjaston ainoa kappale tietystä nimekkeestä voi olla lyhytlaina.
Mahdollisesti parempi ratkaisu olisi jonkinlainen uutuus-ominaisuus, joka mahdollistaisi varaamisen
mutta rajoittaisi laina-aikaa. Koha-Lapin pääkäyttäjille annettiin tehtäväksi selvittää eri kirjastojen
käytänteitä ja millaisia mahdollisuuksia Koha tarjoaa eri aineistoille ja laina-ajoille sekä palata
asiaan kevään kokouksessa.

4. Kuntien taloudellinen tilanne

Kimpassa on keskustelut erilaisista karhuntavaihtoehdoista kirjastojen tulojen kasvattamiseksi ja
menojen karsimiseksi.
Kohassa on mahdollista lähettää 2. palautuskehotus asiakkaalle sähköpostilla, mikäli hänelle
sähköposti Kohassa on merkitty. Tämä päätettiin ottaa käyttöön Lapissa (nykyisin 2.
palautuskehotus lähtee aina paperisena e-kirjeenä).
Sähköpostin perillemenossa on kuitenkin ongelma Gmail-osoitteissa, sillä ne voivat päätyä
roskapostiin. Ongelma voitaisiin korjata ainakin suuremmalta osalta asiakkaista sillä, että
lähetettävät sähköpostit muutettaisiin muotoon NOREPLY, eli asiakas ei suoraan voisi vastata
viestiin. Koska postin kulku on epävarmaa ja tällä vaihtoehdolla voitaisiin ehkä vähentää
palautepostiin tulevien uusintapyyntöjen määrää, päätettiin Kohasta lähtevät viestit muuttaa
NOREPLY-muotoon. Pääkäyttäjät hoitavat muutokset, jotka voivat vaatia toimia myös kuntien ittuelta. Sähköpostin käyttöönottoa kannattaisi myös mainostaa säästöajatuksilla.

5. Kuljetuskustannukset ja vuoden 2020 aineistomäärärahat

Johtoryhmässä on keskustelu kuljetuskustannusten jakaantumisesta sekä aineistomäärärahoista
liittyen kuntien kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen. Keskustelu jatkuu.

6. Melinda

Koha-Suomen kirjastot ollaan liittämässä Melindaan kevyellä versiolla, jossa paikalliskannan
aineistoa ei siirretä liittymisen yhteydessä Melindaan. Käytännössä liittyminen Melindaan ei vaikuta
suuresti luetteloijien työhön, sillä luettelointitiedot viedään ja tuodaan Koha-Tätin kautta
paikalliseen Koha-asennukseen. Rovaniemi tekee Lapin kirjaston puolesta sopimuksen Melindaan
liittymisestä.
Melindasta tullaan järjestämään luetteloijille koulutusta vuoden 2020 aikana.

7. Kohan kuulumiset

Kohan yhtiökokous pidetään 15.6. Mikkelissä. Osakaskunnat voivat lähettää kokoukseen oman
edustajan tai antaa valtakirjan Rovaniemen edustajalle.
Edellisen vuoden tilinpäätöksessä todettiin, että Koha-Suomi jäi alle 1000 euroa plussalle, tavoite
on olla voittoa tuottamaton yhtiö.

8. AKE Lapin kuulumiset

Koulutuksia järjestettiin yhteensä kuusi, ja koulutuksiin osallistujia oli yhteensä 155.
Koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,41 asteikolla 1-5. Kunnittaisessa osallistumisessa on vaihtelua,
ja on edelleen kuntia, joista koulutuksiin osallistutaan vähän tai ei lainkaan.
AKE-koulutuskoordinaattorien tapaaminen järjestetään Rovaniemellä kaksipäiväisenä
maaliskuussa.
Liboppi-alusta on tulossa myös AKE-koulutusten oppimisalustaksi. AKE-kouluttajien keskustelussa
on ollut esillä perinteisten lähipäivien ongelmat eli vähäinen osallistujamäärä ja koulutusten
vaikuttavuus. Vaihtoehtoina on mietitty mm. vertaisoppimisen lisäämistä.

9. Digihankkeen kuulumiset

Digitukihankkeen Libopin välitentin on suorittanut 27.1. mennessä 22 työntekijää.
Hanke ostaa Ari Haasion vetämän tiedonhakukoulutuksen, joka sisältää webinaarin ja kaksi saman
sisältöistä työpajapäivää (14.5. Rovaniemi, 15.5. Sodankylä). Webinaari on katsottavissa vuoden
ajan helmikuusta 2020.
Somen hyödyntämisestä kirjastojen palveluiden markkinoinnissa järjestetään kaksi lähipäivää
Rovaniemellä sekä Sodankylässä. Koulutuksen toteuttaa Reddo Partners. Koulutuksesta jää
videotallenne kirjastojen käyttöön.
Näiden lisäksi selvitetään Lapin kirjaston e-palveluiden koulutusten hankkimista ko. palvelujen
tarjoajilta.
Digihankkeen toinen aluekierros alkaa kevättalvella. Kierroksen noin 3 tunnin koulutuksissa kaikille
yhteisiä kokonaisuuksia ovat päätelaitteen perusteet (tabletti/puhelin), somen perusteet ja verkon
tietoturvallinen käyttö. Lisäksi käydään läpi digiopastamisen asioita kirjastojen toiveiden mukaan.
Hankkeesta tiedottamista lisätään sähköpostissa sekä Lapin kirjaston viikkopalaverissa. Lapin
kirjastopäivillä kartoitetaan henkilökunnan toivomuksia henkilökunnan välisestä viestintäkanavasta.
Kevään aikana selvitetään mahdollisuutta medianäkyvyyden ostamiseksi, tavoitteena olisi tuoda
esille kirjastojen palveluja ja digiosaamista ja siten kannustaa henkilökuntaa kehittämään omaa
osaamistaan.
Kunnissa kannustetaan kalenteroimaan työntekijöille aikaa digiopastamisen koulutusten
suorittamiseen.

10. Lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista edistävien kirjastopalvelujen erityistehtävä / Seinäjoen ERTE

Seinäjoen ERTE on aloittanut toimintansa tammikuun 2020 alusta. OKM:n antamiin tehtäviin
kuuluu lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen toimijaverkoston
luominen ja johtaminen sekä verkoston yhteistoiminnan aktiivinen kehittäminen. Tätä tehtävää
varten perustetaan valtakunnallinen neuvosto, jonka ensimmäinen kokous järjestetään 24.3.2020
Seinäjoella. Neuvostossa tulee olemaan yhteensä 20 jäsentä, kaikki yleisten kirjastojen edustajina,
eli kaksi kultakin AKE-alueelta. Rovaniemeltä neuvostoon nimettiin LaNu:n erikoiskirjastonhoitaja
Sanna Haakana sekä Sallasta Suvi Seppälä.
ERTE:n ensimmäinen koulutustilaisuus lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekeville järjestetään
Seinäjoella 25.11. Tilaisuuteen pyydettiin kultakin AKE-alueelta 1-2 lukemisen edistämisen hankeesittelyä. Lapista päätettiin lähettää esiteltäväksi Sodankylän hanke Lukeminen jätkien
työkalupakkiin sekä Inarin hanke Lukemaan innostaminen vertaisvinkkaamalla ja Storytelling
menetelmää käyttäen.

11. Lapin kirjaston käyttösäännöt

Asiakkaille päätetiin jakaa haitariksi taitettua käyttösääntöä. Tämä malli ei täytä selkokielen
vaatimuksia asettelun suhteen, mutta teksti on selkokielinen.
Finnassa on saatavana täysin selkokielinen versio sivulla
https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/kayttosaannot. Tätä voidaan tulostaa myös asiakkaille
jaettavaksi.
Käyttösäännöissä käyttökiellon antaminen kerrotaan olevan mahdollista suullisesti tai kirjallisesti.
Tosiasiassa suullinen käyttökielto ei pitäisi olla mahdollista. Sääntöjä ei kuitenkaan kannata
muuttaa tältä osin, vaan antaa käytännössä käyttökiellot kirjallisesti.

12. Kohan ip-rajaus

OUTI-kirjastojen Koha-asennukselle on tehty tietoturva-auditointi. Tämän tuloksena Koha-Suomi
suosittelee ip-rajauksen käyttöönottoa Kohan käyttöön. Tämä tarkoittaa, että Kohaan pysyisi
kirjautumaan vain määrätyistä verkon osoitteista.
Ip-rajauksen ongelma ovat kirjastoautot ja pop-up-kirjastot, jotka eivät ole kiinteässä verkossa ja
joiden ip-osoite voi vaihdella. OUTI-kirjastoissa on kuitenkin selvitetty miten nämä voidaan hoitaa.
Johtoryhmä päätti, että myös Lapissa siirrytään ip-rajaukseen, ja pääkäyttäjät aloittavat muutoksen
valmistelun.
Tietoturvan ja –suojan vahvistamiseksi keväämmällä toteutetaan myös Kohan käyttäjätunnusten
salasanakäytäntöjen tiukentaminen.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään toukokuussa.

Lapin kirjaston johtoryhmä 6.2.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *