AKE-LAPPI 2020

Alueellinen kehittämistehtävä Rovaniemi, avustushakemus vuodelle 2020

Sodankylän kirjaston lastenosastolla oleva taideteos: Tanja Takalo: Kukkaniitty

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Haettava avustus käytetään Rovaniemen kaupunginkirjastolle annetun alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen. Avustusta käytetään alueen kirjastojen henkilökunnan osaamisen ja kirjastojen toiminnan kehittämiseen, yhteistyön tukemiseen ja vahvistamiseen sekä kaukolainojen antolainaukseen.

Kehittämistehtävän pääteemana vuonna 2020 on oman työn ja osaamisen johtamisen kehittäminen sekä AKE-toiminnan viestinnän ja näkyvyyden vahvistaminen.

Toiminnan tavoitteet 2020

AKE-Lapin ohjausryhmä pohti suunnittelupäivässään 12.11.2019 Lapin yleisten kirjastojen tavoitteita ja suuntaa. Ohjausryhmä nosti esille teemoja, joita tulee kehittää lähivuosina, jotta visioon Kirjasto on osa lappilaista elämää päästään. Tällaisia ovat mm. asiakkaiden osallistamisen ja e-palveluiden lisääminen, rohkaiseminen ja innostaminen tarttua uusiin haasteisiin, viestinnän, imagon ja markkinoinnin kehittäminen sekä verkostomaisen työn lisääminen.

Ohjausryhmä laati vuodelle 2020 osaamisen kehittämisen suunnitelman, jolla erilaisten koulutusten avulla pyritään vahvistamaan henkilöstön motivaatiota ja rohkeutta tarttua kirjastotyön ja yleisen työn muutoksen tuomiin uusiin tehtäviin. Johtajien ja esimiesten koulutuksilla kehitetään henkilöstöjohtamista ja henkilöstön tukemista työn muutosten haasteissa.

Koulutuksiin on osallistuttu kirjastoista vuosien 2018 – 2019 aikana vaihtelevasti kuntien resurssien mukaan. Osaamisen kehittämisen muotoja pyritään muokkaamaan sellaisiksi, että osallistuminen olisi mahdollista mahdollisimman monille, esim. tarjoamalla verkkokoulutusta, vertaisoppimista, toteuttamalla koulutuksia eri puolilla Lappia.

AKE-Lapin toiminnan näkyvyyttä ja tunnettavuutta pyritään lisäämään. Tähän päästään uudistamalla Kirjastojenlappi.fi-verkkosivu, lisäämällä viestintää somessa sekä tuottamalla AKE-Lappi -tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Tavoitteena on lisätä näin henkilökunnan kiinnostusta kehittää omaa työtään sekä osallistua keskusteluun ja kehittämisen suunnitteluun.

Toimintaa osaltaan ohjaavat myös edelleen Lapin kirjastojen strategiassa vuosille 2017-2020 nostetut tavoitteet, joilla pyritään lukemisen edistämiseen, yhdessä tekemiseen ja osaamisen jakamiseen. Kuluvan vuoden tavoitteena on myös päivittää strategia kattamaan vuodet 2021 – 2024.

Toimintasuunnitelma 2020

Osaamisen kehittäminen

Helmikuussa järjestettävien Lapin kirjastopäivien 2020 tavoitteena on alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja vertaisoppimisen tukeminen. Koulutuspäivänä esitellään alueella tehtyjä hankkeita ja hyviä käytäntöjä sekä tuetaan henkilökunnan yhteenkuuluvuutta osallistavalla toiminnalla.

Työyhteisötaitoihin, haastaviin tilanteisiin ja muutosvalmiutta lisääviä koulutuksia järjestetään kaikille ammattiryhmille. Tavoitteena on tukea henkilöstön itsensä johtamisen taitoja, sekä rohkaista kirjastoammattilaisia hyväksymään ja toteuttamaan kirjastojen muuttuneita toimintatapoja. Lähikoulutuspäivät järjestetään Rovaniemellä kevätkaudella.

Vertaisoppimisella vahvistetaan osaamisen ja kirjastojen palveluiden kehittämistä tukemalla kirjastojen henkilökunnan 1-2 päivän vierailuja alueen kirjastoissa. Vertaisoppimisen tavoitteena on tutustua eri kirjastojen palveluihin ja toimintamalleihin, sekä vahvistaa alueen kirjastojen välistä yhteistoimintaa. Vertaisoppijat kirjoittavat vierailustaan lyhyen raportin, joka julkaistaan AKE-Lapin verkkosivulla Kirjastojenlappi.fi.

Celia-webinaareja toteutetaan säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa Celian palveluiden opastamista ja tiedottamista varten. Webinaarit toteutetaan Adobe Connect Prolla ja kouluttajana toimii Rovaniemen kirjaston työntekijä.

Loppuvuodesta toteutetaan sisältökoulutus kauno- tai tietokirjallisuuden teemoista. Saman sisältöinen koulutus järjestetään kahdella paikkakunnalla, jotta mahdollisimman monella olisi tilaisuus osallistua lähipäivään.

AKE-Lapin järjestämien koulutusten lisäksi kirjastojen henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan muiden järjestämiin koulutuksiin. Koulutustiedotteita välitetään kirjastoille ja koulutustarjontaa esitellään viikko-webinaareissa.

 

Yhteistyön vahvistaminen

Kirjastojen henkilökuntaa laajasti tavoittavia verkkokokouksia jatketaan ja niitä pidetään kesäkautta lukuun ottamatta kaksi kertaa kuukaudessa. Verkkokokousten lisäksi verkossa pidetään myös vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa voidaan käsitellä ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi sisältöjen avaamista, tapahtumien järjestämistä, digiopastamista sekä muita ajankohtaisia aiheita.

AKE-Lappi tekee yhteistyötä muiden VAKE- ja AKE-toimijoiden kanssa ja koordinaattorit osallistuvat yhteisiin tapaamisiin säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään myös mm. digiopastamisen hankkeiden kanssa.

Yhteistyötä Lapin AVI:n kanssa vahvistetaan mm. yhteisillä vierailuilla alueen kirjastoissa. Lapin AVI:n kirjastotarkastaja osallistuu Lapin AKE:n pitämiin viikkotapaamisiin, AKE-toiminnan kehittämisen suunnitteluun sekä yhteisiin tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan.

 

Viestintä

AKE-tehtävän näkyvyyttä Lapissa lisätään ja toimintaan kuuluvien sisältöjen tunnettavuutta lisätään alueella. AKE-Lapin verkkosivua kirjastojenlappi.fi kehitetään. Sivustolle tuotetaan ajankohtaista materiaalia ja tiedotteita, kootaan yhteisesti käytössä olevia sisältöjä ja ohjeita sekä pyritään lisäämään myös alueen kirjastojen henkilökunnan tuottamaa sisältöä. AKE-Lappi tuottaa toiminnasta kertovaa markkinointimateriaalia, esim. esitteitä, roll-upin tms. jaettavaksi ja käytettäväksi yhteisissä kokouksissa, koulutuksissa ja tapahtumissa.

 

Alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen varatut resurssit

Alueellista kehittämistehtävää johtaa Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonjohtaja.

Kehittämistehtävän hoidosta vastaa erikoiskirjastonhoitaja, jonka työajasta 80 % varataan AKE-toimintaan. Vuoden 2020 alusta aloittaa uusi kokopäiväinen kehittämistehtävän hoitaja kirjastonhoitajan nimekkeellä. Erikoiskirjastonhoitajan vastuulla on AKE-toiminnan talouden seuranta, laskujen käsittely ja tiliöinti sekä toiminnan raportointi. Erikoiskirjastonhoitaja ja kirjastonhoitaja vastaavat yhdessä toiminnan suunnittelusta ja koulutusten järjestämisestä, tiedottamisesta ja viestinnästä ynnä muista tehtävistä. Vuoden alusta palkattavan kirjastonhoitajan vastuulla on toimia Lapin alueellisten työryhmien koordinoijana sekä kehittää kumppanuustoimintaa alueella sekä seurata sähköisten aineistojen ja palveluiden kehittymistä.

AKE-Lapin ohjausryhmä koostuu alueen kirjastojen johtajista. Ohjausryhmä kokoontuu pääsääntöisesti verkossa, mahdollisuuksien mukaan myös 1-2- kertaa vuodessa Rovaniemellä. Ohjausryhmälle järjestetään syys-lokakuussa suunnittelupäivä, jossa valmistellaan tulevan vuoden AKE-toimintaa ja koulutussuunnitelmaa.

AKE-Lapin ohjausryhmän rinnalla toimii kehittämisverkosto sekä alueelliset työryhmät, jotka osallistuvat toimintaan ja koulutusten suunnitteluun.

 

AKE-Lapin budjetti

Vuoden 2020 talousarvio on esitetty tiivistetyssä muodossa ohessa. Hakemuksen liitteenä on budjetin tarkempi erittely.

ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ LAPPI 2020 TALOUSARVIO
Rovaniemen kaupunginkirjasto
 
Henkilöstömenot 98440
Osaamisen kehittäminen 26 210
Matkakustannukset 10 400
Kaukolainojen antolainaus 30 000
Muut kustannukset 6 666
YHTEENSÄ 171 716

 

AKE-Lapin toiminnan arviointi

Kehittämistehtävästä vastaava erikoiskirjastonhoitaja laatii AKE-toiminnan talousarvion ja seuraa AKE-toiminnan talouden toteutumaa, sekä tilastoi toimintaa.

Toiminnan arvioinnissa käytetään ainakin seuraavia mittareita tavoitteineen:

Mittari Tavoitetaso vuodelle 2020
Koulutusten määrä Suunnitelmaan kirjatut koulutukset on toteutettu
Lähikoulutuksiin osallistujien määrä Keskimäärin vähintään 15 osallistujaa / koulutus
Verkkokoulutuksiin osallistujien määrä Keskimäärin vähintään 20 osallistujaa / koulutus
Osallistuminen koulutuksiin eri kirjastoista Jokaisesta kunnasta vähintään 2 osallistujaa koulutuksissa yhteensä vuoden aikana
Koulutuspalautteiden arvioiden keskiarvo 4,3 (mittariasteikko 1 – 5)
Vertaisoppijoiden määrä 5 vertaisoppijaa / vertaisoppimistilaisuutta
Lapin kirjaston viikkopalavereiden tavoittavuus Jokaisesta kirjastosta osallistutaan vähintään neljään viikkopalaveriin
Kirjastojenlappi.fi – sivuston uutisten tilaajat Tilaajien määrä 30
Seuraajien määrä AKE-Lapin Instagramissa Seuraajien määrä 70

 

Koulutuksista kerätään palautteet, jotka käsitellään ohjausryhmässä. Koulutusten sisältöjä ja toteutusta kehitetään saadun palautteen perusteella. Koulutuksista järjestetään osallistujille myös verkossa toteutettavat palautekeskustelut 2-3 kuukauden kuluttua koulutuksesta, joilla koulutusten vaikuttavuutta pyritään arvioimaan.

Kehittämistehtävän hoitajat kokoavat kokoaa kunkin vuoden toiminnasta raportin sekä OKM:n hankeraporttia varten että myös toiminnasta kertomiseen alueen kirjastoille. Kehittämistehtävän hoitajat sekä Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonjohtaja osallistuvat vuosittain järjestettävään OKM:n, AVI:n ja AKE-toimijoiden yhteiseen keskusteluun, joka toimii myös toiminnan arviointi- ja palautekeskusteluna.

AKE-Lapin ohjausryhmä seuraa ja ohjaa toimintaa sekä arvioi toiminnan tuloksellisuutta vuoden aikana.

AKE Lappi 2020 toimintasuunnitelma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *