AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Vuosi 2021 tulee olemaan Rovaniemen kaupunginkirjaston alueelliselle kehittämistehtävälle ensimmäinen täysi vuosi, jolloin tehtävään on nimetty kaksi päätoimista henkilöä.

Henkilöresurssien uudelleen järjestelyillä on mahdollista laajentaa toimintaa. Vuoden isoja tapahtumia ovat koko Lapin henkilökunnalle järjestettävät Lapin kirjastopäivät, jotka on todettu Lapin laajuisen yhteistyön kannalta hyvin hedelmälliseksi tapahtumaksi. Oulun kaupunginkirjaston kanssa yhdessä toteutettavan yhteishankkeen koulutuksena järjestetään yhdessä Pohjoisen esimiespäivät. Lapin kirjaston uuden strategian työstäminen ja strategian jalkauttaminen tulee läpäisemään vuoden toimintaa.

Koulutuksia tullaan toteuttamaan tilanteen salliessa lähipäivinä, mutta myös verkkokoulutuksena. Vuoden aikana jatketaan Lapin yleisten kirjastojen henkilökuntaa yhteen kokoavia tiedotustilaisuuksia sekä teemoittaisia päiväkahveja.

 

Tavoitteet ja toiminnan painopisteet

Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita ovat:

Esimiesten osaamisen lisääminen

 • Tavoitteena vahvistaa esimiesten valmiuksia johtajaa ja kehittää toimintaa

Verkostoituminen ja vertaisoppimine

 • Tavoitteena vahvistaa henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta

Viestinnän selkiyttäminen

 • Tavoitteena selkeä, osa-aikainen ja kohderyhmät tavoittava viestintä, joka vastaa alueen kirjastojen tarpeisiin

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

 • Tavoitteena kirjastoammattilaisuuden vahvistaminen

 

Toimintasuunnitelma

AKE Lapin toiminnan sateenvarjona käytetään Lapin kirjaston strategiaa 2021-2024

Päivitetään koulutussuunnitelma perustuen henkilökunnalle tehtävään osaamiskartoitukseen

 • Kartoituksena käytetään pohjana vuonna 2016 Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle tehtyä osaamiskartoitusta
 • Kartoituksen sisältö tarkastetaan ja päivitetään yhteistyössä kirjastojen johtajien ja henkilökunnan kanssa
 • Kartoituksen tulosten perusteella päivitetään koulutuksen suuntaviivat tuleville vuosille
 • Koulutusta pyritään hajauttamaan alueelle parempien osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi
 • Selvitetään kirjastokohtaisten oppimissuunnitelmien laatimista

Laaditaan AKE Lapille Lapin kirjaston strategiaan 2021-2024 nojaava viestintäsuunnitelma.

 • Työ tehdään yhdessä AVI:n ja Rovaniemen kaupunginkirjaston tiedotuksen kanssa, jotta eri viestijöiden toiminta tukee toisiaan ja viestinnän laatu paranee.
 • Viestinnän keskeisiä kanavia ovat verkkotapaamiset ja lähikokoukset, AKE Lapin uutiskirje, verkkosivu kirjastojenlappi.fi, kirjastonjohtajien WhatsApp-ryhmä, Lapin yleisten kirjastojen suljettu Facebook-ryhmä sekä sähköposti

Toteutetaan loka-marraskuussa 2021 kahden päivän tutustumismatka Hämeenlinnaan ja Seinäjoelle. Osallistujille maksetaan edestakaiset matkat Rovaniemeltä vierailukohteisiin sekä majoitus kohteessa. Tutustumismatka kohdennetaan kirjastojen lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekeville ja tilamuutoksia suunnitteleville. Tutustumisissa tehdyistä havainnoista annetaan myös palautetta vierailukohteille, jotta vierailusta hyötyvät sekä vierailijat että vastaanottajat.

Digituki siirtyy osaksi AKE-toimintaa ja digiosaamisen kehittämistä jatketaan Liboppi-alustaa kehittämällä. Digiosaamisen osaamisvajeet kartoitetaan ja koulutusta kohdennetaan kartoituksen perusteella.

Alueellisten työryhmien (LaNu, eritysryhmät) toimintaa tuetaan mm. järjestämällä koulutusta ja tukemalla yhteistä keskustelua ja tiedotusta esim. henkilökunnan säännöllisten tapaamisten yhteydessä

Vierailuja alueen kirjastoissa jatketaan. Vierailuille osallistuvat mahdollisuuksien mukaan AKE-tehtävän hoitajat, Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonjohtaja sekä Lapin AVI:n kirjastotoimen ylitarkastaja.

 • Alueen kirjastoista tehdään esittelyjä someen ja verkkosivulle mm. videoimalla ja jakamalla aluekierroksella kuvattua aineistoa.

Säännöllisiä verkkotapaamisia koko alueen henkilökunnalle joka toinen viikko

 • Tiedotusluontoisten viikkopalaverien ohella toteutetaan Päiväkahvit – tapaamisia, joissa on mahdollista nostaa syvempään keskusteluun ajankohtaisia teemoja.
 • Päiväkahvien vetäjiksi pyritään saamaan myös alueen kirjastoja, jolloin nämä voivat nostaa esille itselleen tärkeitä tai ajankohtaisia kysymyksiä.

AKE Lappi edistää kaikkien AKE-alueiden yhteisen painettavan esitteen toteutusta.

Toimintaa AKE-VAKE-yhteistyössä pyritään vahvistamaan

 • AKE Lappi on jäsen Libopin toimituskunnassa
 • Osallistutaan AKE-kahveille ja –kokouksiin sekä keskusteluihin yhteisellä Teams-alustalla

AKE Lappi tekee läheistä yhteistyötä Lapin AVI:n kanssa. Kirjastotoimen ylitarkastaja on mukana toiminnan suunnittelussa, henkilökunnan verkkotapaamisissa, aluekierroksella sekä erilaisissa kokouksissa ja koulutuksissa.

Toteuttavat koulutukset

Lapin kirjastopäivät 2021 järjestetään kaksipäiväisenä syyskuussa Torniossa.

 • Päivät toimivat tärkeinä vertaistuen ja –oppimisen tapahtumina. Aiemmin järjestetyillä päivillä osanottajien määrä on ollut keskimäärin 60-70 henkeä eli noin puolet Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnasta.
 • Päivien koulutussisältönä ovat mm. Rovaniemen ja Oulun esimiesten osaamisen kehittämisen –yhteishankkeen työpaja, asiakkaiden osallistaminen ja yhteisöllisyys.

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esimiesten verkoston verkostoitumispäivät

 • Päivät järjestetään yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin AVI:n kanssa
 • Verkostoitumispäivät kuuluvat Rovaniemen ja Oulun kaupunginkirjaston yhteishankkeeseen Pohjoisen verkosto – Pohjois-Suomen kirjastojen esimiesten tiedon ja taidon lisääminen

Haastavat asiakaspalvelutilanteet ovat jatkoa syksyn 2020 asiakaspalvelukoulutuksille

Digituen lähikoulutuspäivä on jatkoa kirjastohenkilöston digiosaamisen kehittämisen hankkeelle

Tapahtumakoulutus sisältää mm. Tapahtumien järjestämisen ABC:n lanseeraamisen ja viestintärohkeuden vahvistamiseen tähtääviä sisältöjä

Webinaareina on tavoitteena järjestää

 • Sisältökoulutus, jossa Lapin kirjaston henkilökunta toimii kouluttajana
 • Medialuku- ja viestinätaitoo keskittyvä koulutus
 • Ajankohtainen teema / Lapin kirjaston strategiasta nouseva teema
 • Ajankohtainen teema / Lapin kirjaston strategiasta nouseva teema
 • Tieteellisen tiedon tiedonhaun koulutus

Libopin sisällöt :

 • digiosaamista ylläpitävien sisältöjen päivittäminen
 • kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston sekä muiden verkkopalveluiden koulutusoppaat siirretään Liboppiin
 • Liboppi toimii jatkossa myös henkilöstön perehdyttämisen välineenä
 • AKE-kirjastojen kanssa toteutetaan yhteisesti sovittu koulutussisältö vuoden 2021 aikana.

Osaamisen muu kehittäminen

Tuotetaan tapahtumien järjestämisen ABC-opas verkkoon, mahdollisesti myös painettuna

 • Digiosaamisen ylläpitämiseksi hankittujen mediaboksien kierron koordinointi ja käytön opastus tarvittaessa

Vertaisoppiminen

 • vertaisoppimisen prosessiin mallintaminen
 • havaintojen ja oppimisen jakaminen kirjastojenlappi.fi-verkkosivulla

Alueen henkilökuntaa sitoutetaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen ja mallintamiseen, esimerkiksi omatoimikirjastojen palvelukäytäntöjen määrittelyyn.

 

AKE Lapin resurssit ja talousarvio

Kehittämistehtävää hoitavat erikoiskirjastonhoitaja Leena Kinnunen (80% työajasta) sekä kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (100% työajasta). Kehittämistehtävää Rovaniemen kaupunginkirjastossa johtaa kirjastonjohtaja Nina Sipola (20% työajasta).

AKE Lappi hakee toimintaansa yhteensä 174270 euron avustusta.

Haettava avustus jaetaan seuraavasti:

AKE LAPPI 2021 rahoituksen jakaantuminen: Palkat 92776, Asiantuntijakulut 20900, Matka- ja majoituskulut 19250, Tilavuokrat 800, Koulutusten kahvitarjoilut 1800, Muut kulut 34812, Laitteet, materiaalit ohjelmat 3932, KULUT YHTEENSÄ 174270

 

AKE Lappi 2021 toimintasuunnitelma
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *