AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2022

AKE Lappi tulee toimintavuonna 2022 keskittymään Lapin kirjastojen strategian 2021-2024 jalkauttamiseen ja osaamisen kehittämiseen Lapin kirjaston henkilökunnalle tehdyn osaamiskartoituksen tulosten perusteella. Muita toimintaa ohjaavia strategioita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030 ja Yleisten kirjastojen neuvoston Suunta-asiakirja vuosille 2021-2025. 

Alueellisesta kehittämistehtävän hoidosta ja toiminnasta tehtiin loppusyksystä 2021 kysely Lapin kirjastojen henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 48 henkilöä, eli noin 25% Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnasta. Kyselyn mukaan AKE Lapin tehtävästä ja toimijoista on melko hyvä ymmärrys, tiedotusta pidettiin riittävänä ja oikea-aikaisena, koordinaattoreita ammattitaitoisina ja helposti saavutettavina. Tarjottuja koulutusmuotoja pidettiin melko sopivina ja sisällöiltään ne ovat pääsääntöisesti vastanneet henkilökunnan tarpeisiin. Tiedotuksessa tärkeimpinä viestintäkanavina pidettiin joka toinen viikko ilmestyvää uutiskirjettä, ja samoin joka toinen viikko järjestettäviä päiväkahveja. Näiden jälkeen suosituin viestintämuoto oli sähköposti. 

Koulutusmuodoista mieluisimpina pidettiin etäkoulutuksia ja lähikoulutuksia, seuraavaksi tulivat kirjastovierailut, koulutustallenteet ja vertaisoppiminen. 

Kysely osoittaa, että vaikka alueellisen kehittämistehtävän toiminta on suhteellisen tunnettua, on tiedotusta ja toimintatapoja edelleen kehitettävä. Kirjastolain asettamien uusien tehtävien sisältöjen ymmärrystä ja siirtymistä kohti kuntalaisia osallistavampaa kirjastotoimintaa on edelleen pyrittävä vahvistamaan. 

AKE Lapin toiminnan ohjaus uudistettiin syksyllä 2021. Toimintaa ohjaamaan ja kehittämään perustettiin ohjausryhmä, johon ensimmäisellä kaksivuotiskaudella kuuluvat AKE Lapin koordinaattorit Leena Kinnunen, Esko Nousiainen ja Riina Mattila (lokakuu-joulukuu 2021), Rovaniemen kirjastonjohtaja Nina Sipola, kirjastonjohtaja Vesa Sarajärvi Ranualta, erikoiskirjastonhoitajat Helena Kokko ja Liisa Tastula Rovaniemeltä, kirjastonhoitaja Arja Kallatsa Sodankylästä sekä kirjastonhoitaja Laura Pitkänen Tervolasta.

 

Tavoitteet ja toiminnan painopisteet 

AKE Lapin toiminnan tavoitteena on jatkaa Lapin yleisten kirjastojen verkostomaisen toimintatavan tukemista ja kehittää sitä edelleen. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet kumpuavat Lapin kirjastojen henkilökunnalle tehdystä osaamiskartoituksesta sekä Lapin kirjaston strategiasta 2021 – 2024. 

AKE Lapin ohjausryhmä nosti alkuvuodesta 2021 valmistuneesta osaamiskartoituksesta AKE Lapin osaamisen kehittämisen kärjiksi viisi eri henkilöstöryhmien osaamisessa havaittua osaamisvajetta vuodelle 2022. Näitä osaamisvajeita pidettiin merkittävimpinä nykytilanteen kannalta, mutta ne myös luovat pohjaa seuraavien vuosien kehittämiselle. 

– Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen

– E-aineistojen käytön hallinta ja opastustaidot

– Yhteistyöverkostot

– Erilaisten asiakasryhmien erityistarpeiden tunnistaminen

– Toimintaympäristön muutosten ennakointiin liittyvä osaaminen

Osaamiskartoituksesta tullaan koostamaan tiedot kunnittaisista osaamisen kehittämisen painopisteistä, joista kukin kirjasto voi määritellä omat keskeiset kehittämiskohteensa. AKE Lappi tukee näitä kehittämiskohteita erilaisin koulutusmenetelmin, esimerkiksi kohdentamalla koulutuksia kirjastojen määrittelemiin osaamisvajeisiin ja tarvittaessa viemällä koulutuksia alueen kirjastoihin. Osaamiskartoituksesta on jokaisella siihen osallistuneella käytössään myös henkilökohtainen osaamiskortti, ja kirjastoissa on mahdollista laatia sen pohjalta kullekin oman osaamisen kehittämisen suunnitelma. 

 

Lapin kirjaston strategia 2021-2024

Strategiuan päämäärät (12 kappaletta) sijoittuvat kolmen teeman alle, joihin liittyvää kehittämistoimintaa kuvataan seuraavissa kappaleissa. Koko Lapin kirjastojen henkilökunnalle on tuotettu strategiatyökirja, joka toimii niin muistilistana strategian painopisteistä kuin täytettävänä vihkosena, johon kukin voi kirjata omia toimiaan strategian jalkauttamisessa sekä arvioida omaa toimintaansa strategian edistämiseksi. 

Lapin kirjaston strategian 2021-2024 teema Uudistuva kirjasto : Kirjastojen kehittymisen tukeminen 

Alueellisten työryhmien (LaNu, erityisryhmät) toimintaa tuetaan mm. järjestämällä koulutusta ja tukemalla yhteistä keskustelua ja tiedotusta esim. henkilökunnan säännöllisten tapaamisten yhteydessä. 

Vierailuja alueen kirjastoissa jatketaan. Vierailuille osallistuvat mahdollisuuksien mukaan AKE tehtävän hoitajat ja Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonjohtaja. Vierailuille kutsutaan mukaan myös Lapin AVI:n kirjastotoimen ylitarkastaja.

Lapin kirjaston strategian 2021-2024 teema Yhteinen ja yhtenäinen Lapin kirjasto : Kirjastojen keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen 

Vuorovaikutusta vahvistetaan perustamalla kirjastopareja kahden, suunnilleen samankokoisen kirjaston kesken. AKE Lappi vastaa kirjastojen henkilökunnan matkakuluista kumppanikirjastoon (1-2 päivää) kirjastoparin kirjastossa. Vierailut täydentävät jo käytössä olevaa vertaisoppimismallia, ja koko kirjaston henkilökunnan osallistumisella varmistetaan uusien ideoiden leviäminen ja mahdollistetaan koko henkilökunnan toisten kirjastojen toimintaan tutustuminen. 

Lapin kirjaston strategian 2021-2024 teema Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö : Osaamisen kehittäminen 

Osaamisen kehittämiseksi tarjotaan erilaisia koulutusmuotoja: lähikoulutus, etäkoulutus ja webinaarit, vertaisoppiminen, kirjastovierailut ja mentorointi osallistumalla AKE-alueiden yhteiseen mentorointiohjelmaan 2022-2023. Koulutussuunnitelma päivitetään perustuen henkilökunnalle tehtyyn osaamiskartoitukseen. 

Päivitetään koulutuksen suuntaviivat tuleville vuosille. 

Koulutusta hajautetaan alueelle parempien osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. 

Tuetaan kirjastokohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimista. 

Jaamme osaamista myös yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan tai Kainuun alueen kehittämistehtävää hoitavan Oulun kaupunginkirjaston kanssa ja tarjoamme pohjoisen kirjastonjohtajille ja esihenkilöille mahdollisuuden verkostoitumiseen, vertaistukeen ja tietotaitojen päivittämiseen Pohjoisen kirjastot -verkoston kautta. Yhteistyössä Oulun kirjaston kanssa järjestetään kirjastonjohtajille ja esihenkilöille suunnattu verkostoitumistapaaminen Pohjois-Suomen yleisten kirjastojen esimiespäivät. Alueidemme yhteistyötä lisää myös yhteinen hanke virtuaalisen osallistamisalustan rakentamiseksi. Yhteistyötä on tiivistänyt myös Pohjoisen eKirjaston rakentaminen ja sen käyttöönotto vuonna 2022. 

 

Toimintasuunnitelma: järjestettävät koulutukset, vuorovaikutuksen tukemisen ja osaamisen kehittämisen tukemisen keinot 

Lapin kirjastopäivät 2022 

Lapin kirjastopäivät järjestetään toukokuussa Sallassa. Päivät toimivat tärkeinä vertaistuen ja –oppimisen tapahtumina. Aiemmin järjestetyillä päivillä osanottajien määrä on ollut keskimäärin 60-70 henkeä eli noin puolet Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnasta. Päivien sisältö noudattelee toimintavuoden 2022 tavoitteita, ja sisältää sekä asiantuntijaluentoja että fasilitoituja työpajoja ja verkostoitumista. 

Positiivisen psykologian verkkokurssi 

Lapin kirjastojen työntekijöille suunnatun verkkokurssin tavoitteena on lisätä työntekijöiden työhyvinvointitaitoja positiivisen psykologian työkaluilla. Viimeisen 4-5 vuoden aikana Lapin kirjastoissa on tapahtunut isoja muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden jaksamiseen sekä uudesta innostumiseen. Myös työnkuvan sekä työympäristön muutokset ovat tuoneet mukanaan epävarmuutta. Kurssin järjestää Viena Loire-Pohjakallio Tietoisesti -yrityksestä. 

Lähikoulutuspäivä teemasta Osaava henkilöstö 

Sisältönä esim. osaamisen kehittämisen organisointi, kehittämiskohteiden työstäminen, oman oppimistavan tunnistaminen, oman osaamisen tunnistaminen pääomana 

Lähikoulutuspäivä teemasta Uudistuva kirjasto 

Sisältönä esim. Lean, palvelumuotoilu, kirjastolain toteuttaminen käytännössä, kokoelmatyö kirjastojen tehtävien näkökulmasta. 

Webinaarit 

Tulemme järjestämään 1-3 tunnin webinaareja ajankohtaisista teemoista ja toiminnan painopisteiden mukaisesti. 

Lapin kirjastojen päiväkahvit etäyhteydellä 

Lapin kirjastojen päiväkahvit pidetään kaksi kertaa kuukaudessa lomakaudet poislukien. Päiväkahveilla käsitellään ajankohtaisia teemoja joko Lapin kirjastojen henkilökunnan tai muiden asiantuntijoiden alustamana. Päiväkahveista 2 – 4 kertaa varataan kirjastojen ajankohtaisille asioille, alueen hankkeiden esittelyille ja vapaamuotoiseen kuulumisten vaihtoon. 

Päiväkahvien lisäksi pidetään muutamia kertoja vuodessa AKE Lapin virtauskonttoreita, jotka ovat myös avoimia koko henkilökunnalle, ja joissa voidaan vaihtaa ajatuksia ja keskustella ajankohtaisista aiheista “toimiston avokonttorin” tapaan. 

Vertaisoppiminen 

Vertaisoppimisen prosessia kehitetään edelleen ottamaan paremmin huomioon niin vertaisoppijan kuin vastaanottavan kirjaston kehittymisen mahdollisuudet. Vertaisoppimisen raportit jaetaan kirjastojenlappi.fi-verkkosivulla sekä niitä käsitellään yhteisesti esimerkiksi Lapin kirjaston päiväkahveilla. 

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esimiesten verkoston verkostoitumispäivät

Päivät järjestetään yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin AVI:n kanssa. Verkostoitumispäivät kuuluvat Rovaniemen ja Oulun kaupunginkirjaston yhteishankkeeseen Pohjoisen verkosto – Pohjois-Suomen kirjastojen esimiesten tiedon ja taidon lisääminen 

Liboppi 

Libopin opintokokonaisuuksia markkinoidaan Lapin kirjastoille yhteisesti sekä kirjastokohtaistesti määriteltyjen osaamiskohteiden mukaan. AKE-kirjastojen kesken on sopimus, että AKE Turku ottaa vastuun Libopin ylläpidosta. AKE Lappi on jäsenenä Libopin toimituskunnassa. AKE Lapin talousarvioon ei sisällytetä Liboppin ylläpitoon tai koulutussisältöjen tuottamiseen tarkoitettuja kuluja, sikäli kuin ne koskevat AKE-alueiden yhteisesti tuottamia koulutussisältöjä tai Liboppi-alustan ylläpitoa. AKE Lappi varaa kuitenkin mahdollisuuden tuottaa esimerkiksi saamelaiskirjallisuuteen liittyvää oppimateriaalia Saamelaisen erikoiskirjaston kanssa. 

AKE mentorointiohjelma 2022 

AKE Lappi on mukana suunnittelemassa kaikkien AKE-alueiden yhteistä mentorointiohjelmaa kausille 2022-2023. Ohjelmaan pyritään saamaan vähintään yksi lappilainen kirjastoammilainen sekä mentoriksi että aktoriksi. 

 

Viestintä 

Viestinnän keskeisiä kanavia ovat AKE Lapin uutiskirje, verkkotapaamiset ja lähikokoukset, sähköposti, verkkosivu kirjastojenlappi.fi, kirjastonjohtajien WhatsApp-ryhmä sekä Lapin yleisten kirjastojen suljettu Facebook-ryhmä. 

AKE Lapin uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa lomakaudet poislukien. Uutiskirjeessä vakituisena palstoina ovat kirjastonjohtajien palsta kuusi kertaa vuodessa sekä Lapin kirjaston strategia-palsta jokaisessa uutiskirjeessä. 

Kirjastojenlappi.fi -verkkosivun sisältöjä uudistetaan, sen vakautta parannetaan ja tunnettavuutta lisätään tiedottamalla sivuston sisällöistä. 

Lapin kirjastoilla on yhteinen Google Drive -alusta yhteisesti tuotetun ja yhteiseen käyttöön tarkoitetun tiedon tallennuspaikaksi. Tietomäärän kasvaessa alustan käytettävyys ja hallittavuus heikkenee, ja AKE Lappi selvittää yhdessä Rovaniemen kaupunginkirjaston kanssa mahdollisia vaihtoehtoisia tallennusalustoja, jotka mahdollistaisivat myös pikaviestinnän eri organisaatioiden välillä.

 

AKE Lapin resurssit ja talousarvio 

Kehittämistehtävään käytettävät resurssit säilyvät kokonaisuutena ennallaan, mutta tehtävän hoitoa uudistetaan jakamalla kahden henkilötyövuoden panos seuraavasti: 

– Erikoiskirjastonhoitaja Leena Kinnunen (80% työajasta) 

– Kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (80 % työajasta) 

– Erikoiskirjastonhoitaja Sanna Haakana (20% työajasta) 

– Kirjastonjohtaja Nina Sipola (20% työajasta). 

AKE Lapille perustettiin syksyllä 2021 ohjausryhmä tukemaan ja ohjaamaan toimintaa. Ohjausryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa lähi- tai etätapaamisissa, ja siihen kuuluvat AKE Lapin toimijoiden lisäksi Helena Kokko ja Liisa Tastula Rovaniemen kirjastosta, Vesa Sarajärvi Ranuan kirjastosta, Laura Pitkänen Tervolan kirjastosta ja Arja Kallatsa Sompion kirjastosta. 

AKE Lappi hakee vuoden 2022 toimintaansa yhteensä 171 797 euron avustusta. Tarkempi avustuksen käyttösuunnitelma on hakemuksen liitteessä AKE Lappi talousarvio 2022.pdf. 

Haettava avustus jakaantuu seuraavan taulukon mukaisesti. 

AKE Lapin talousarvio vuodelle 2022

 

Toiminnan arviointi ja vaikutus 

Kehittämistehtävästä vastaava erikoiskirjastonhoitaja laatii AKE-toiminnan talousarvion yhdessä AKE ohjausryhmän kanssa ja seuraa AKE-toiminnan talouden toteutumaa. 

AKE Lapin toimintaa arvioidaan koulutuspalautteiden ja AKE-koordinaattoreiden itsearvioinnilla. AKE Lapin toimintaa tilastoidaan aktiivisesti: koulutuksiin, kokouksiin ja tapaamisiin osallistuneiden määrä, osallistumisprosentit alueen kirjastoista sekä verkkosivujen ja some-näkyvyyden tavoittavuus. 

Toimintaa arvioidaan seuraavien mittareiden kautta: 

Mittari  Tavoitetaso vuodelle 2022
Toteutetut koulutukset  Koulutusten teemat noudattavat Lapin kirjaston strategian 2021-2024 päämääriä.
Osaamisen kehittämisen menetelmien vaihtoehdot Osaamisen kehittämistä on toteutettu  pedagogisesti monipuolisesti erilaisilla  koulutusmuodoilla
Osallistuminen koulutuksiin eri kirjastoista Jokaisesta kunnasta vähintään 2 sallistujaa koulutuksissa yhteensä vuoden aikana
Koulutuspalautteiden arvioiden keskiarvo Vähintään hyvä (4) mittariasteikolla 1-5
Vertaisoppimiskäyntien määrä  25 vertaisoppimiskäyntiä
AKE Lapin ohjausryhmän toiminta ja sitoutuminen Ohjausryhmä on kokoontunut vähintään 4 kertaa ja ohjausryhmälle on luotu tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja toimintaa arvioidaan vuosittain
Lapin kirjaston viikkopalavereiden tavoittavuus  Jokaisesta kirjastosta osallistutaan vähintään neljään viikkopalaveriin 
AKE Lapin uutiskirjeen avanneet tilaajat 80% tilaajista on avannut uutiskirjeen 
Uuden viestintä- ja tallennusalustan kartoittaminen Lapin kirjastoille  Kartoitus ja valinta on tehty.

 

AKE Lappi 2022 toimintasuunnitelma
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *