AKE Lapin tiimi toteutti keväällä 2021 virtuaalikierroksen Lapin yleisissä kirjastossa. Vierailuilla olivat mukana koordinaattorit Leena Kinnunen ja Esko Nousiainen, sekä osassa vierailuja kirjastonjohtaja Nina Sipola.

Kevään aikana toteutui kaikkiaan 9 vierailua, kohteina Tornion, Tervolan, Sompion, Sallan, Ranuan, Pellon, Kolarin, Keminmaan ja Kemijärven kirjastot. Etävierailuille osallistui kirjastoista yhteensä 44 henkeä.

Kunkin virtuaalivierailun kesto oli kaksi tuntia. Ensimmäisen tunnin aikana käytiin läpi sekä vierailukirjaston että Rovaniemen kirjaston että Lapin kirjastojen kuulumisia ja ajankohtaisia asioita. Jälkimmäinen tunti oli varattu Lapin yleisten kirjastojen henkilöstölle vuonna 2021 tehdyn osaamiskartoituksen kuntakohtaisten tulosten läpikäymiseen. Lisäksi kartoitettiin muita osaamistarpeita sekä millaista osaamista kirjastossa olisi, ja miten sitä voitaisiin jakaa Lapin alueella. Haastattelun päätteeksi pyydettiin palautetta ja kehittämisehdotuksia AKE Lapin toimintaan.

 

Kuulumisia alueelta

Kirjastojen kuulumisissa ja ajankohtaisissa kuulumisissa esille nousi seuraavia asioita:

 • – henkilöstö- ja johtajamuutokset
 • – taustaorganisaation tuki kirjastolle
 • – eläköitymisistä aiheutuvat muutokset työtavoissa ja prosesseissa
 • – matkustus- ja osallistumisen mahdollisuudet koronapandemian aikana
 • – etäyhteystaitojen parantuminen

Osaamiskartoituksen kuntakohtaisia tuloksia

Lapin yleisille kirjastoille vuonna 2021 tehdystä osaamiskartoituksesta koottiin sekä koko Lapin yleisten kirjastojen osaamiskartta että kuntakohtaiset osaamiskartat. Näiden lisäksi kukin kartoitukseen osallistunut pystyi lataamaan henkilökohtaisen osaamisprofiilin, jota voi hyödyntää esimerkiksi osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja kehityskeskusteluissa.

Kartoituksessa nousi esille seuraavanlaisia osaamisvajeita:

 • – työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
 • – asiakkaiden osallistamisen välineet
 • – osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen
 • – laiteosaaminen
 • – tietoturva
 • – sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen
 • – tiedonhakutaidot muualta kuin omasta tietokannasta
 • – osallisuuden, osallistamisen ja tasa-arvon huomioiminen
 • – asiakaspotentiaalin etsintä ja tunnistaminen
 • – hankkeiden ja projektien rahoituskanavien tuntemus.

 

Kartoituksen mukaan kirjastoissa oltiin vahvoja mm. näillä alueilla:

 • – kirjaston perustehtävä
 • – muutososaaminen
 • – asiakaspalvelu
 • – ikäryhmäosaaminen ja eri asiakasryhmien huomioiminen, Celian opastustaidot
 • – tapahtumaosaaminen
 • – työhyvinvointi
 • – kestävä kehitys ja ympäristötyö

 

Huomioitavaa on, että digiopastuksessa ja e-aineistojen käytössä oli hajontaa, ja joissakin kirjastoissa nämä osa-alueet olivat hyvin hallussa, toisissa osaamisessa oli vajetta. Myös työhyvinvoinnissa ja työssä jaksamisessa oli eroja eri kirjastojen kesken.

 

Tulevaisuuden osaaminen

Osaamiskartoituksessa otettiin kantaa myös tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Keskustelussa kirjastojen kanssa tulevaisuuden osaamisvajeista löydettiin seuraavia kokonaisuuksia ja koulutustarpeita.

 • – Kohan koulutusta.
 • – aineistoesittelyjä, vuosikatsauksia
 • – direktiivit, aineistoasiat
 • – digiohjaaminen
 • – oman työn merkityksen ymmärtäminen ja omien osaamistarpeiden tunnistaminen
 • – ohjaamis- ja pedagogiikkaosaamista
 • – koulutuksia haastavista aiheista
 • – luettelointikoulutusta
 • – striimauskoulutusta
 • – tekijänoikeudet
 • – valeuutiset
 • – hankeosaaminen
 • – musiikki- ja lanukirjasto- ja kotipalvelutyö

 

Kirjastojen osaamisen jakaminen ja yhteinen tekeminen Lapissa

Virtuaalivierailuun osallistujilta kysyttiin, millaista osaamista kirjastoissa on, jota voitaisiin jakaa myös muille Lapin kirjastoille. Osallistujat kertoivat myös aiheista, joita voitaisiin jakaa yhteisesti Lapissa

 • – markkinointimateriaalin (julisteiden ja mainosten) teko
 • – mentorointia kirjastojen johtajille, esim. kirjastoautohankinta, omatoimikirjaston käyttöönotto
 • – tapahtumaosaamista -ja –tuottamista
 • – rahoituskanava
 • – vertaisopettaminen
 • – nuorten lukemisen innostaminen
 • – ilmaisutaitokoulutukset
 • – kotipalvelutyö
 • – ideapankki (työ, infra, tapahtumat, jne.)

 

Osallistujilta pyydettiin ajatuksia asioista tai teemoista, joita voitaisiin jakaa tai tehdä yhteisesti Lapissa:

 • – keskusteluryhmiä kokoelmapolitiikasta, omatoimikirjastoista
 • – työryhmä tapahtumatuotantoon
 • – palautekyselyt
 • – näyttelyiden kierrättäminen
 • – Lapin kirjaston yhteinen vuosikello (tapahtumat, vinkit, määräpäivät)
 • – yhteisiä isoja tapahtumia
 • – yhteistä markkinointimateriaalia
 • – avokonttoreita (virtuaalikonttori)
 • – ideapankki
 • – yhtenäinen varastointipolitiikka ja omatoimikirjastokäytänteet

 

Odotukset AKE-toiminnalle Lapissa

Kirjastot antoivat kiitoksia AKE Lapille järjestetyistä koulutuksista sekä kirjastojenlappi.fi –sivusta, jonne on koottu yhteisiä asioita sekä yleensä tiedotuksen todettiin toimivan hyvin. AKE:n katsottiin hoitavan tehtävää niin hyvin, kuin kohtuudella voin pieneltä yksiköltä vaatia.

Etäkoulutusten tarjonnan vahvistamiseen oltiin tyytyväisiä. Vertaisoppimismahdollisuus on koettu tärkeänä, ja sille toivottiin jatkoa, samoin toivottiin opinto-tutustumismatkaa. Päiväkahveilla muutamia kertoja kokeilluista kirjastojen itse kuvaamista videokierroksista ja kirjastojen esittelyistä pidettiin, ja niitä toivottiin lisää. Alueen henkilökunnalle vapaasti osallistuttaville virtaus/avokonttoreille toivottiin jatkoa. Hankkeiden hakemiseen ja juurruttamiseen kirjastojen perustehtävään toivottiin tukea.

Vertaisverkoston vahvistamista pidettiin tärkeänä, ja etenkin fyysiset tapaamiset koettiin olevan tähän parhaita keinoja. Yhteisöllisyyttä voitaisiin vahvistaa myös  yhteisillä tapahtumilla. AKE-toiminnan koettiin tiivistäneen yhteistyötä henkilökuntatasolla siirryttäessä vain johtajien yhteisyydestä koko henkilökunnan tasolle.

Työyhteisömäisen toiminnan vahvistaminen olisi tärkeää. Keskustelussa todettiin, että kirjastojen välillä vallitsee keskusteleva yhteys, eikä isojen kirjastojen rooli ole liian vahva eivätkä erikoisten kirjastojen intressit ole liian isosti ristiriidassa keskenään. Vaikka Rovaniemen kirjasto on alueen isoin kirjasto, sen koettiin silti ymmärtävän pienten kirjastojen aseman ja arkitodellisuuden.

AKE Lapin virtuaalikierros Lapin yleisissä kirjastoissa 2021