Lapin kirjastojen henkilökuntaa Lapin kirjastopäivillä Sallassa 5.-6.5.2022
Lapin kirjastojen henkilökuntaa Lapin kirjastopäivillä Sallassa 5.-6.5.2022

Tavoitteet

Toimintavuodelle asetettiin keskeisiksi kehittämisen kärjiksi viisi Lapin kirjaston osaamiskartoituksessa havaittua osaamisvajetta: 

  • Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen
  • E-aineistojen käytön hallinta ja opastustaidot
  • Yhteistyöverkostot
  • Erilaisten asiakasryhmien erityistarpeiden tunnistaminen
  • Toimintaympäristön muutosten ennakointiin liittyvä osaaminen

Näiden lisäksi AKE-toiminnan tavoitteena oli tukea Lapin kirjastojen strategian päämääriä, mikä näkyi läpi vuoden toiminnassa niin koulutusten, verkostotyön ja viestinnän osalta. Toiminnan suunnittelussa otettiin huomioon myös Yleisten kirjastojen suunta-asiakirjan tavoitteet.  

Resurssit

AKE Lapin toimintaan on sijoitettu yhteensä 2 henkilötyövuotta. AKE-toiminnasta ja kansallisesta yhteistyöstä vastaa kirjastonjohtaja Nina Sipola. Erikoiskirjastonhoitaja Leena Kinnusen vastuulla on tiedotus, talousseuranta ja strategiatyö, kirjastonhoitaja Esko Nousiaisen vastuulla pm koulutusten suunnittelu ja Liboppi-yhteistyö. Sanna Haakana vastaa alueellisesta lasten- ja nuortenkirjastotyöstä. Tiimi tekee kuitenkin joustavasti yhteistyötä ja jakaa yhteisesti vastuuta toiminnasta. Henkilöiden työajasta AKE-työhön on osoitettu seuraavat osuudet: Nina Sipola 20%, Leena Kinnunen 80%, Esko Nousiainen 80% ja Sanna Haakana 20%. 

Vuoden 2022 aikana Leena Kinnunen oli opintovapaalla 21.2.-15.5. sekä 19.9.-11.12., ja häntä sijaistivat tuona aikana Esko Nousiainen sekä Sinikka Tuohino. Esko Nousiainen oli opintovapaalla 19.9. – 31.12., ja häntä sijaisti Riina Mattila. 

AKE ohjausryhmään kuuluivat AKE-tiimin lisäksi kuuluvat Helena Kokko ja Liisa Tastula Rovaniemen kaupunginkirjastosta, Vesa Sarajärvi Ranuan kirjastosta, Laura Pitkänen Tervolan kirjastosta ja Arja Kallatsa Sompion kirjastosta. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa.

 

Tehtävän toteutus

Kuluneena vuonna toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti useita lähikoulutuspäiviä sekä säännöllisesti verkossa toteutettuja lyhyitä webinaareja sekä verkostotapaamisia. Vuoden päätapahtuma oli jo perinteisesti Lapin kirjastopäivät, joihin kokoontui Sallaan 56 osallistujaa kirjastoista ympäri Lappia. Sallan päivillä käynnistettiin Kirjastokaverit-toiminta, jossa kohtautetaan kahden tai kolmen kirjaston henkilökunnat vuorovierailujan merkeissä. Kirjastokaverit-toiminta on vertaisoppimispäiviä laajempaa verkostoitumista ja yhteisiä oppimistilanteita, joista hyötyvät sekä vierailulle saapuva että vastaanottavan kirjaston henkilökunta. 

AKE Lappi teki yhteistyötä myös muisten AKE-alueiden koordinaattoreiden kanssa, konkreettisin yhteistyömuoto oli AKE Oulun kanssa toteutetut Pohjoisen esihenkilöverkoston päivät Kuusamossa. 

Alueellinen yhteistyö ja kirjastojen kehittymisen tukeminen

Keskeinen, säännöllinen alueen kirjastojen henkilökunnalle vapaasti osallistuttava tilaisuus olivat joka toinen viikko pidettävät päiväkahvit. Päiväkahveilla nostettiin esille valtakunnallisia ja paikallisia ajankohtaisia teemoja sekä tarjottiin mahdollisuus esittää kysymyksiä, kommentoida ja vaihtaa kuulumisia. Päiväkahvien teemoja ja tilastoa on esitelty luvussa Päiväkahvi – webinaarit. 

Yhteistyötä ja kirjastohenkilöstön välistä vuorovaikutusta tukivat myös vahvasti Lapin kirjastopäivät sekä Kirjastokaveri-vierailut. AKE-toiminnalla pyrittiin tukemaan erityisesti pienempiä kirjastoja huomioimalla esimerkiksi aiemmilla aluekierroksilla tehtyjä havaintoja kirjastojen tarpeista ja erityispiirteistä. AKE-koordinaattorit olivat mukana erilaisissa yhteisissä tapahtumissa ja nostivat esille AKE-tehtävän mukaisia näkökulmia. 

 

Osaamisen kehittäminen 

Vuoden 2022 aikana viimeisetkin pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet purettiin, mikä mahdollisti paremmin lähitapahtumien tai kasvokkain tapahtuvan toiminnan järjestämisen. Rajoitusten aiheuttama tapahtumien siirto digialustoille kuitenkin koettiin kuitenkin mielekkääksi tavaksi järjestää osaamisen kehittämistä tukevia tapahtumia, joten erilaiset etätilaisuudet jäivät toiminnan työkaluiksi. AKE Lappi järjesti vuoden aikana 11 koulutusta, joista 4 lähikoulutuspäivää, 6 etäkoulutusta sekä 2 verkkokurssia. Lisäksi AKE Lappi oli mukana tuottamassa sähköiselle oppimisalustalle Liboppiin Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoille tarkoitettua e-aineistokurssia tukemaan Pohjoisen eKirjaston käyttöönottoa. Koulutuskalenterin huippukohta oli viidennen kerran järjestetyt Lapin kirjastopäivät, jotka järjestetiin Sallassa. Kirjastopäivillä aloitettiin myös positiivisen vastaanoton saanut Lapin kirjastojen Kirjastokaveri-toiminta. AKE Lappi oli myös mukana toteuttamassa yhteistyössä muiden AKE-kirjastojen kanssa valtakunnallista mentorointiohjelmaa. Lisäksi AKE Lappi jatkoi AKE Oulun kanssa Pohjoisen verkoston toiminnan kehittämistä pitäen ensimmäiset Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden kirjastojen esihenkilöille sekä muissa työnjohdollisissa tehtävissä toimiville henkilöille suunnatut esihenkilöpäivät Kuusamossa elo-syyskuun vaihteessa.

 

Koulutukset

Vuoden 2022 aikana alueellinen kehittämistehtävä järjesti yhteensä 11 eri koulutusta. Lähikoulutuspäiviä järjestettiin 4 kappaletta sisältäen kaksipäiväisen Lapin kirjastopäivät. Webinaareina toteutettiin 6 koulutusta. 2 koulutusta toteutettiin verkkokurssina.


Koulutuksilla vastattiin aiemmissa selvityksissä sekä vuoden 2021 osaamiskartoituksessa esiin tulleisiin osaamisvajeisiin. Lisäksi koulutussuunnitteluun vaikutti Lapin kirjaston uusi strategia, joka julkaistiin loppuvuodesta 2021.

Koulutuksen sisältöinä toimivat työhyvinvointi ja työssäjaksaminen, kirjastojen tilojen käytön suunnittelu, kokoelmatyö sekä disinformaatio ja faktantarkistus. AKE Lappi myös toteutti yhdessä Lapin aluehallintoviraston kirjastotoimen kanssa kolmen webinaarin sarjan, jonka tarkoituksena oli kehittää kirjastojen kykyä olla rakentamassa yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.  rakentamassa. Lisäksi AKE Lappi sekä AKE Oulu olivat mukana Kehitä kirjastoa – Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille –hankkeen lopussa järjestetyissä työpajoissa koordinoijan ja fasilitaattorin roolissa.

Koulutusvuoden yksittäinen kohokohta oli jälleen Lapin kirjastopäivät, jotka järjestettiin Sallassa. Kirjastopäiville osallistui yhteensä 51 henkilöä. Osallistujia oli viidestätoista Lapin kirjastosta/seutukirjastosta. Kirjastopäivillä järjestettiin työpajat yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden teemasta ja sanataiteesta, tutustuttiin Lapin kirjastojen ajankohtaisiin hankkeisiin, ideoitiin mahdollisuuksia aikuisasiakkaiden osallistamiseen sekä pohdittiin tulevaisuuden kirjastoammattilaisuutta paneelikeskustelun muodossa. Kirjastopäivien päätti pääpuhuja Arman Alizad. Muut kirjastojen ulkopuoliset kouluttajat olivat: Malin Gustafsson (Ekvalita), Juha Manninen (etänä, Suomen kirjastoseura) sekä Satu Ihanamäki (paneelikeskustelussa, Lapin aluehallintovirasto). Lapin kirjastoista koulutuksellista sisältöä kirjastopäiville tuottivat Laura Herva (Rovaniemen kaupunginkirjasto), Riina Mattila (AKE Lappi), Hertta Alajärvi (Sompion kirjasto), Maiju Päivärinta (Posion kirjasto), Tuija Jerndahl (etänä, Rovaniemen kaupunginkirjasto), Heidi Juopperi (etänä, Rovaniemen kaupunginkirjasto), Mikko Kallionsivu (Inarin kunnankirjasto), Eija Ruonala (Ranuan kunnankirjasto), Tiina Kallio (Sallan kunnankirjasto) sekä Laura Pitkänen (Tervolan kunnankirjasto).

Kunta-alan lakko vaikutti hieman kirjastopäivien osallistujamäärään Rovaniemen kaupunginkirjaston osalta. Lakon vuoksi AKE Lapin koordinaattori Esko Nousiainen ei voinut osallistua kirjastopäiville.

Taulukko: Kaikki vuoden 2022 AKE Lapin koulutukset sekä kouluttajat

Päivä-määrä

Koulutuksen nimi

Koulutusmuoto, paikkakunta ja mahdollinen kouluttaja

Osallistujamäärä
(suluissa mahd. tallenteen katselukerrat)

20.1.

Positiivisen psykologian verkkokurssin infotilaisuus

Etäkoulutus /
Viena Loire-Pohjakallio

26 (35)

21.1.-
31.12.

Positiivisen psykologian verkkokurssi

Verkkokurssi /
Viena Loire-Pohjakallio

27

14.3.

Työhyvinvointiwebinaari

Etäkoulutus /
Viena Loire-Pohjakallio &
Minna Huotilainen

21

12.4.

Ratkaisukeskeinen coaching

Lähikoulutus, Rovaniemi /
Päivi Lepoluoto

12

26.4.

Kaikki irti Kirjasammosta ja Sivupiiristä

Etäkoulutus /
Tuomas Aitonurmi &
Henriika Tulivirta

8

5.-6.5.

Lapin kirjastopäivät

Lähikoulutus, Salla /
Malin Gustafsson (Ekvalita),
Juha Manninen, Satu Ihanamäki & Arman Alizad

51

12.5.

Celia-koulutus

Etäkoulutus / Elina Kilpiö

8

29.9.

Kirjastotilat ja aineisto houkuttelevaksi

Lähikoulutus, Rovaniemi /
Kaisa Hypén, Pirkko Lindberg &
Virve Arvola (Skissi)

35

3.10.-
2.12.

Disinformaatiota ja faktantarkistusta

Verkkokurssi / Kai Halttunen

21

5.10. &
20.10.

Kehitä kirjastoa –työpajat Pohjoisen kirjastoille /
Kehitä kirjastoa – Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille –hanke, AKE Oulu & AKE Lappi
5.10. painotus AKE Lappi
20.10. painotus AKE Oulu

Etäkoulutus /
Maija Karvosenoja
Ira Cottier
Mikko Kallionsivu
Riikka Huotari

23/40
yht. osallistujia 40
AKE Lapin alue 23
AKE Oulun alue 17

25.10., 1.11. & 8.11.

Yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua rakentamassa, kolmen webinaarin sarja /
AKE Lappi & Lapin AVI

Etäkoulutus /
Satu Ihanamäki, Anna Jounila, Liisa Tastula & Soili Ojanen

11 (12)

Yhteensä 11 eri koulutusta. Koulutuksista 4 lähikoulutuspäivää (sisältäen kaksipäiväisen Lapin kirjastopäivät), 6 etäkoulutusta ja 2 verkkokurssia.

Koulutuksiin osallistuneet

 

AKE Lapin vuoden 2022 koulutuksiin osallistui yhteensä Lapin kirjastoista 243 henkilöä. Etäkoulutukset periaatteessa mahdollistivat osallistumisen myös alueen ulkopuolelta, mutta toimintavuonna 2022 ulkopuolisia osallistujia ei AKE Lapin koulutuksiin osallistunut.

Yksilöllisiä koulutukseen osallistujia Lapissa, eli henkilöitä, jotka osallistuivat vähintään yhteen koulutukseen, oli yhteensä 106. Lapin kirjastojen kokonaista henkilömäärää on vaikea arvioida. Mikäli osallistujia verrataan Lapin kirjastojen henkilötyövuosikertymän lukemaan, 138,06 htv, voidaan laskennallisesti todeta, että 76,78% Lapin kirjastojen henkilökunnasta osallistui ainakin yhteen AKE Lapin koulutukseen vuoden aikana. Lukema on erittäin korkea ja siihen on oltava todella tyytyväinen.

Lähikoulutuspäiviin osallistui keskimäärin 32,67 henkilöä / koulutus ja etä- tai verkkokoulutuksiin osallistui keskimäärin 18,13 henkilöä / koulutus. Kaksi etäkoulutuksista tallennettiin ja tallennetta jaettiin alueen sisällä piilotetulla Youtube-kanavalla. Tallenteiden katseluaika riippui kouluttajien kanssa tehdyistä sopimuksista. Koulutustallenteita katsottiin yhteensä 47 kertaa. Luvussa täytyy huomioida se, että tallenteen seuraamisen kestoista ei ole tietoa, eli tallenteita saatettiin katsoa kokonaan tai vain ensimmäiset minuutit.

Taulukko. Koulutuksiin osallistuneet vuonna 2022

Koulutuksiin osallistuneet yhteensä

243 henkilöä

Yksilölliset koulutuksiin osallistuneet Lapin kirjastosta (Lapin kirjastojen henkilötyövuodet 2022: 138,06 htv)*
* Tieto haettu tilastot.kirjastot.fi 

106 henkilöä

Jokaisesta Lapin kunnasta/seutukirjastosta osallistuttiin vähintään kahteen koulutustapahtumaan, mihin on syytä olla hyvin tyytyväinen. Koulutuksista selvästi suosituin oli Sallassa järjestetyt Lapin kirjastopäivät. Laajaan kiinnostukseen ja aktiiviseen osallistumiseen on syytä olla tyytyväinen. 

Lapin kunnista/seutukirjastoista AKE Lapin koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti

Kunta/Seutukirjasto

Osallistujat yhteensä

Koulutusten määrä

Enontekiö

3

3

Inari

7

4

Kemi

10

4

Kemijärvi

23

9

Keminmaa

3

3

Kittilä

7

4

Kolari

9

6

Muonio

6

6

Posio

15

9

Ranua

10

6

Rovaniemi

74

10

Salla

11

7

Simo

6

6

Sompio (Pelkosenniemi, Savukoski ja Sodankylä)

14

7

Tervola

14

8

Tornio

16

8

Tornionlaakso (Pello ja Ylitornio)

10

5

Utsjoki

4

2


Koulutuspalaute

 

Liki jokaisesta Järjestetystä koulutustilaisuudesta pyydettiin osallistujilta palautetta. Palautetta ei kysytty positiivisen psykologian verkkokurssista, sillä kouluttajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan tammikuussa 2022 alkaneen verkkokurssin suoritusaika on vuoden 2023 loppuun. Palautekysely verkkokurssista tehdään siis vuoden 2023 aikana. Kyseisen kurssin infotilaisuudesta ei palautelomaketta lähetetty osallistujille, vaikka tilaisuus itsessään oli sisällöltään enemmän kouluttava kuin yleisinformatiivinen. Lisäksi kurssin infotilaisuuteen osallistui jonkin verran eri henkilöitä kuin itse kurssille. Palautetta ei AKE Lappi myöskään kerännyt AKE Oulun kanssa yhteistyössä fasilitoiduista ja koordinoiduista Kehitä kirjastoa – Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille –hankkeen työpajoista, vaan palautteen keräsi hanke. AKEn rooli työpajoissa oli käytännössä kerätä ilmoittautuneet, järjestää etätyöpajalle alusta ja toimia luennoijien/kouluttajien teknisenä tukena.

Palautekyselyjä lähetettiin yhteensä 167 kappaletta ja palautelomakkeita palautui 81 kappaletta, eli palautetta koulutuksiin osallistuneista antoi 48,50 %, eli palautetta tuli alle puolelta koulutuksiin osallistuneista. Motivointi palautteen antamiseen on haasteellista. AKE Lapilla on ollut käytössä vakioitu koulutuspalautelomake vuodesta 2018 lähtien. Vakioitu palautelomake mahdollistaa kerättävän tiedon vertailtavuuden mutta toisaalta saatujen koulutuspalautteiden trendi on viime vuosina ollut laskeva. Koulutuspalautelomake on mahdollisesti uudistamisen tarpeessa. Mikäli saatujen palautteiden prosentti pysyy matalana vuoden 2023 aikana, on pohdittava uuden, mahdollisesti keveämmän, palautelomakkeen käyttöönottoa vuoden 2024 alusta lukien.

Palautekyselyssä pyydettiin avoimen palautteen lisäksi numeraalista arviota arvosteluasteikolla 1 – 5 kysymyksiin/väitteisiin: koulutus vastasi tarpeisiini, sain koulutuksesta uutta tietoa, koulutus innosti lisätiedon ja -taidon hankintaan, koulutuksen sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni, olen tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena, sain ennakkoon riittävästi tietoa koulutuksesta sekä koulutustila oli sopiva. Yksittäisten koulutusten palautteiden keskiarvo vaihteli 3,93 – 4,55 välillä, kokonaiskeskiarvon ollessa 4,24. Parhaat numeropalautteet saatiin Libopissa pidetystä disinformaatiota ja faktantarkistusta -verkkokurssista.

Kysymys/väite “Olen tyytyväine koulutukseen kokonaisuutena” vai parhaimman numeraalisen arvion (4,43). Heikoimman numeerisen arvion sai kysymys/väite ”Koulutuksen sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni” (4,04). Arvio on parempi kuin kyseisen kysymyksen edellisen vuoden arvio (vuonna 2021 3,93), on olemassa riski, että koulutuksen anti jää helpommin vain koulutukseen osallistuneen henkilön omaan osaamispankkiin, eikä saavuta kokonaiskuvassa laajamittaista vaikuttavuutta osallistuneen henkilön omassa organisaatiossa.

Taulukko. Koulutuksiin osallistuneet ja koulutuspalautteet vuonna 2022

Koulutuksiin osallistuneet yhteensä*

167 henkilöä

Saadut koulutuspalautteet

81 kappaletta

Koulutuspalautteen vastausprosentti

48,50 %

*3 koulutuksesta ei kerätty palautetta, kyseisiä koulutuksia ei olla huomioitu tässä

Seuaavaan taulukkoon on koottu kaikkien koulutusten keskiarvoiset numeraaliset arviot palautelomakkeen kysymyksiin. Arvosteluasteikko oli 1 – 5.

Koulutus vastasi tarpeisiini

4,30

Sain koulutuksesta uutta tietoa

4,19

Koulutus innosti lisätiedon ja -taidon hankintaan

4,24

Koulutuksen sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni

4,04

Olen tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena

4,43

Sain ennakkoon riittävästi tietoa koulutuksesta

4,34

Koulutustila oli sopiva

4,42

Palautteiden kokonaiskeskiarvo

4,24

Päiväkahvi – webinaarit

AKE Lappi koordinoi Lapin kirjastojen etäyhteydellä toteutettavia päiväkahveja. Päiväkahvien teemoina toimivat ajankohtaiset aiheet, meneillä olevat hankkeet tai koulutukselliset sisällöt. Pääsääntöisesti päiväkahveja järjestettiin joka toinen viikko torstaisin. Ajankohta on vakioitu, mikä tukee säännöllistä osallistumista sekä vaivattomuutta.

Päiväkahveja järjestettiin vuoden aikana 20 kertaa, ja niiden teemoina tai vierailijoina olivat: 

13.1. Kutsu kirjasto -kylään hankkeen esittely / Tuija Jerndahl, Rovaniemen kirjasto

27.1. Hiihkun seikkailupassi / Sanna Haakana, Rovaniemen kirjasto, Lukuintoa kirjastokerhosta / Sonja Sinisalo, Rovaniemen kirjasto

10.2. Tilastointi / Pasi Rantanen, Rovaniemen kaupunginkirjasto, Kestävä kirjasto 2030-tiekartta / Minna Männikkö, Oulun kaupunginkirjasto sekä Kehitä kirjastoa – Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille -hanke / Maija Karvosenoja Rovaniemen kaupunginkirjasto.

24.2. Löydä omat vahvuutesi vinkkaajana / Henriika Tulivirta, Sivupiiri, VAKE

10.3. Rauhankasvatusinstituutti

24.3. Ukrainan sodan vaikutukset kirjastotyöhön / Päivi Litmanen-Peitsala, VAKE & kuulumisia alueelta

7.4. Kysy kirjastonhoitajalta / Nina Granlund, Kirjastot.fi

21.4. Kehitä kirjastoa -hanke, asiakaskyselyn tulokset / Maija Karvosenoja

19.5. Varastokirjasto & AIRUT-hanke / Johanna Vesterinen, Varastokirjasto, Luovasti lukien-hanke / Tiina Väkeväinen, Tervolan kirjasto

2.6. Kirjallisuuden muutokset näkyvät kirjastoissa / Marja Hjelt, Yleisten kirjastojen konsortio

9.6. Kevätkauden päättäjäiset: Ajankohtaista asiaa AKEsta, kesänaluskuulumisia alueelta ja muuta mukavaa.

18.8. Mitä kuuluu? Syyskauden ensimmäisillä päiväkahveilla aiheena kuulumiset. Miten kesä sujui? Mitä on tulossa syksyllä? / AKE Lappi

8.9. Tasa-arvo ja sen edistäminen yleisissä kirjastoissa – näkökulmia ja kokemuksia Helmet-kirjastojen kehittämistyöstä / Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto

22.9. LaNu-päiväkahvit / Sanna Haakana

6.10. Kirjastovirkailijan tutkinto etäopintoina – alan ammatillisesta koulutuksesta Keudassa / Salla Erho ja Pälvi Lepoluoto, Keuda

20.10. Varastointityöryhmän esitys Lapin kirjastojen keskitetystä varastoinnista / Marja-Leena Vaarala & alueen kuulumiskierros

3.11. Kehitä kirjastoa -hankkeen löydökset / Maija Karvosenoja & Lukutaitotyön Inarin-malli -hanke / Reija Portti & Anna Roos

17.11. Erasmus-vaihdon mahdollisuudet Lapin kirjastolaisille / Anu Uimaniemi, Revontuliopiston vararehtori

1.12. Saamelaiskirjaston kuulumisia ja tunnelmia syksyn työmatkoilta / Tiina Mäntylä ja Anna-Maija Kanerva, Suomen saamelainen erikoiskirjasto & Saamen kielten digihanke / Niko Partanen, Kansalliskirjasto

15.12. Lomalukuvinkkejä Rovaniemen kirjastolaisilta & syyskauden päätös / AKE Lappi

Suurin osa päiväkahveista tallennettiin, ja tallenteet olivat kirjastojen henkilökunnan vapaasti katsottavissa jälkeenpäin. Päiväkahvien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 381 henkilöä, yhden tilaisuuden keskiarvoinen osallistujamäärä oli siis 19 henkeä (edellisen vuoden luvut 577/22). Päiväkahvien tallenteita katsottiin kaikkiaan 627 kertaa, eli yhtä tallennetta katsottiin ainakin osittain keskimäärin 35 kertaa (edellinen vuosi tallenteiden katseluja keskimäärin 20 kertaa). 

Liboppi


Esko Nousiainen AKE Lapista osallistui vuoden aikana aktiivisesti Libopin toimituskunnan toimintaan ja kokouksiin. Esko Nousiaisen opintovapaan ajan toimituskunnan toimintaan osallistui Riina Mattila.

AKE Lapin koulutuksista yksi toteutettiin verkkokurssina käyttäen alustana Liboppia. Kurssin aiheena oli disinformaatio ja faktantarkistus. Toive koulutukselle tuli kerätyistä koulutuspalautteista, ja Liboppi näyttäytyi luonnollisena työkaluna kurssin toteuttamiseen.  Kurssin vetäjänä toimi Kai Halttunen ja itse kurssi sisälsi 3 moduulia aineistoineen ja tehtävineen. Lisäksi kurssin aikana järjestettiin 3 etätapaamista kouluttajan kanssa, jossa sisältöjä ja tehtäviä käytiin osallistujien kanssa yhdessä läpi. Kurssille ilmoittautui 21 henkilöä, joista valtaosa sai kurssikokonaisuuden tehtävät suoritettua loppuun saakka. Kurssin suoritusaika oli 3.10.–2.12.2022.

Vuoden 2022 alussa otettiin käyttöön Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen Pohjoisen eKirjasto. Muutos oli suurin erityisesti Lapin kirjastoille, sillä muutoksen myötä Lapin kirjastojen e-aineistojen palveluvalikoima kasvoi. Muutoksen tueksi Liboppiin tuotettiin Pohjoisen eKirjaston e-aineistot kurssi, joka toimi Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnan perehdytys/koulutusmateriaalina e-palveluiden käyttämiseen ja siten asiakkaiden opastamiseen. Kurssin sisältöä muokattiin vuoden mittaan, mikäli itse e-palveluissa tapahtui muutoksia. AKE Lappi kannusti alueensa esihenkilöitä ottamaan henkilöstön kanssa kurssin yhdeksi alkuvuoden 2022 koulutuskärjistä. Valitettavasti teknisistä syistä ei voida kuitenkaan sanoa, kuinka moni Lapin kirjastojen henkilökunnasta suoritti kurssin tehtäviä kokonaan tai osittain.

Vuonna 2022 AKE Lappi alkoi suunnitella yhdessä Suomen saamelaisen erikoiskirjaston kanssa valtakunnallisen saamelaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kurssikokonaisuuden tuottamista Liboppiin. Kurssi on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2023 aikana. 

Liboppiin tuotetuista kaikille avoimista kursseista tiedotettiin alueen kirjastojen työntekijöitä samalla kannustaen liittymään kursseille ja suorittamaan kokonaisuuksia. Lisäksi AKE Lappi jakoi keskitetysti alueen kirjastojen henkilökunnalle kursseille mahdollisesti tarvittavia kurssiavaimia.

 

Vertaisoppimista Kirjastokaveri-toiminnassa

Kirjastokaverit -toiminnalla pyrittiin vahvistamaan Lapin kirjastojen keskinäistä vuorovaikutusta perustamalla kirjastopareja kahden, suunnilleen samankokoisen kirjaston kesken. Kirjastokaveri-parit muodostettiin seuraavista kirjastoista: Ranua – Kemijärvi, Tervola – Kolari, Muonio – Inari, Sompio – Tornionlaakso, Posio – Salla, Kittilä – Utsjoki, Simo – Tornio, Kemi – Keminmaa – Enontekiö. 

Toiminnan aloituksessa tehtäväksi asetettiin valita 1-2 Lapin kirjaston strategian päämääristä  ja pohtia, miten näitä voisi lähteä yhdessä työstämään esimerkiksi yhteisen projektin muodossa. Kirjastokavereille tarjottiin mahdollisuus vierailla kirjastokaverin kirjastossa tutustumassa toisiinsa, palveluihin ja tiloihin. Tavoitteena oli koko kirjaston henkilökunnan osallistuminen vierailuille. AKE Lappi rahoitti vierailujen matka- ja majoituskulut, kuntien kirjastot vastasivat itse muista kuluista. Vierailuilla kävijöitä oli kirjastoista yhteensä 46 henkeä. 

Vierailuja toteutui seuraavasti: 

Inari -> Muonio: 21.–22. 11.

Kemijärvi -> Ranua: 25.11

Kittilä -> Utsjoki: 20-21.9.

Posio -> Salla: 13.10.

Ranua -> Kemijärvi: 16.9.

Salla -> Posio: 25.8.

Sompio -> Tornionlaakso: 8.-9.9.

Tervola -> Kolari: 23.11.

Kirjastokaverit-toiminnalle haettiin rahoitusta myös vuodelle 2023, jotta kaikki vierailut saadaan toteutettua. Vierailujen raportointi ja arviointi toteutetaan Lapin kirjastojen päiväkahveilla sekä osallistuneille kohdistetulla kyselyllä vuonna 2023. 

 

Pohjoisen verkosto

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden kirjastojen esihenkilöille sekä muissa työnjohdollisissa tehtävissä toimiville henkilöille suunnattu vuosien 2020-2021 hanke siirtyi osaksi Oulun ja Rovaniemen AKE-toimintaa Pohjoisen verkosto-nimellä. Verkoston ensimmäinen live-tapaaminen oli Pohjoisen kirjastojen esihenkilöpäivät 2022 Kuusamossa 31.8.-1.9. Päivien teemoina oli mm. osaaminen ja sen johtaminen, kirjastojen hyvinvointityö sekä muita ajankohtaisia alueellisia ja valtakunnallisia aiheita. Päiville osallistui Lapin kirjastoista 14 kirjastonjohtajaa tai esihenkilöä sekä AKE Lapin koordinaattorit, jotka toimivat koulutuspäivien järjestäjinä. Yhteensä osallistujia  Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilta oli 42 henkilöä, määrä ei sisällä AKE Oulun ja AKE Lapin tapahtumanjärjestäjiä. Lisäksi päiville osallistui Satu Ihanamäki Lapin aluehallintovirastosta, Merja Kummala-Mustonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, Leena Aaltonen ja Tarja Ahlgren Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Juha Manninen Suomen Kirjastoseurasta. Lisäksi etänä puheenvuoron pitivät Aija Laine valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, Juliaana Grahn Tampereen kaupunginkirjaston alueellista kehittämistehtävästä  sekä Johanna Selkee Kuntaliitosta.

Esihenkilöpäivien palautelomakkeen täytti 20 osallistujaa. Esihenkilöpäivien ohjelma palautteiden mukaan oli pääosin onnistunut hyvin. Tilaisuudesta koettiin saadun uutta ja hyödyllistä tietoa, jota on mahdollista hyödyntää ja jakaa edelleen työyhteisöissä. Aikaa verkostoitumiselle ja vertaistuelle kuitenkin toivottiin enemmän. Useassa palautteessa mainittiin aikataulun olleen kokonaisuudessaan melko tiukka, vaikka toisaalta järjestäjiä kiiteltiin aikataulussa pysymisestä. 

Verkosto tarjosi esihenkilöille esihenkilötyön teemoista vertaisopiskelupaketin, joka sisälsi neljä lyhyttä tallennetta ja study group -tapaamisen. Tallenteiden tekijät olivat Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön esihenkilötyön ja johtamisen kouluttajia. Tallenteet julkaistiin kevään ja kesän 2022 aikana ja ne olivat katsottavissa 31.12.2022 asti. Syksyllä toteutettiin neljä study group -tapaamista. Näiden lisäksi Pohjonen verkosto järjesti lisäksi verkostoitumiswebinaarin 14.2.  ryhmän jäsenille. Webinaariin ja vertaisopiskelupakettiin osallistui yhteensä 94 esihenkilöä AKE Lapin ja AKE Oulun toiminta-alueelta.

 

Valtakunnallinen mentorointiohjelma Tornado

Vuonna 2022 Joensuun, Kuopion, Lahden, Porvoon, Rovaniemen, Tampereen ja Vaasan alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot järjestivät yhteisen mentorointiohjelman, jonka tarkoituksena oli etsiä mentorointipareja AKE-alueiden väliltä. Mentorointiohjelma aloitettiin toukokuussa 2022 ja se jatkuu vuoden 2023 toukokuuhun saakka. Mentorointiohjelma oli jatkoa kevyemmin toteutetulle ja itseohjautuvalle mentorointiohjelma mAKEalle, joka päättyi vuoden 2022 keväällä. Mentorointiohjelma mAKEaan osallistui Lapista Vesa Sarajärvi Ranualta. Mentorointiohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja osaan tapaamisista osallistui AKE Lapista Esko Nousiainen. Nousiaisen opintovapaan aikana AKE Lapista mentorointiohjelman koordinointiin ja tapaamisiin osallistui Riina Mattila.

Mentorointiparien pääasiallinen toiminnan tavoite ja sisältö sekä parien valinta  määrittyi aktoreiden tarpeiden perusteella. Jokaiselta osallistuneelta alueelta valittiin ohjelmaan vähintään yksi mentori ja yksi aktori. Lapin alueelta mentoriksi valikoitui Hanna Laitinen Tornionlaakson kirjastosta. Hänen mentorointiohjelman pari, aktori, valittiin Tervon kunnasta. Lapin alueelta aktoriksi valikoitui Laura Pitkänen Tervolan kirjastosta ja hänen mentorikseen valittiin henkilö Pieksämäen kaupungista.

Mentorointiohjelman sisältö koostui koko ryhmän yhteisistä etätapaamisista, mentorointiparien tavoitteellisista keskinäisistä tapaamisista sekä mentorointiparien vierailuista toistensa kirjastoihin. Mentorointiohjelmaa vetämään valittiin Reetta Viinanen Rohkeushypystä. Osallistuvat AKE-kirjastot jakoivat vetäjän palkkiokulut. Yhteisiä etätapaamisia koko ryhmän kanssa järjestettiin 11.5., 7.9. ja 16.11. AKE-koordinaattorit toimivat tapaamisissa ohjaajan tukena, mikäli aikataulullisesti pääsivät osallistumaan yhteisiin tapaamisiin. 

AKE Lappi varautui lisäksi kustantamaan mentoroitiparien tutustumismatkat toisen osapuolen kirjastoon mutta matkat eivät toteutuneet vuoden 2022 aikana.

 

Tiedotus

Viestinnän keskeisiä kanavia ovat verkkotapaamiset ja lähikokoukset, AKE Lapin uutiskirje, verkkosivu kirjastojenlappi.fi, Lapin yleisten kirjastojen suljettu Facebook-ryhmä sekä sähköposti. 

AKE Lapin uutiskirjeen  tilaajien määrä on asettunut noin 110 tilaajaan, joista suurin osa on Lapin yleisten kirjastojen henkilökuntaa. Emaileri-ohjelmalla tuotettuja uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana 20 kappaletta, ja keskimäärin 69 prosenttia tilaajista avasi uutiskirjeen (vuonna 2020 keskimääräinen avausprosentti oli 74%). Kirjeen linkeistä suosituimpia olivat koulutusilmoitukset, erilaiset raportit oppimismatkoilta, sekä Lapin kirjaston johtoryhmän kokousten koosteet. Uutiskirjeeseen saatiin pääkirjoituksia mm. Lapin yleisten kirjastojen johtajilta, kirjastojen hanketyöntekijöiltä, ja osan pääkirjoituksista tuotti AKE-tiimi. 

AKE Lapin verkkosivu kirjastojenlappi.fi ylläpidosta vastaa AKE Lappi. Verkkosivuille päivitettiin säännöllisesti tietoja tapahtumista sekä yhteisiä ohjeita ja tiedotteita. Verkkosivulle tallennetaan myös AKE Lapin toimintakertomukset ja -suunnitelmat. 

Taulukko: Kirjastojenlappi.fi -sivujen näyttökerrat ja vierailijat vuosina 2019 – 2022. 

 

2019

2020

2021

2022

Sivun näyttökerrat

1959

5316

10502

8056

Vierailijat

551

1478

2863

2586


Valtakunnallinen verkostoituminen

AKE Lapin koordinaattorit osallistuivat AKE-alueiden yhteisille AKE-kahveille. Kehittämistehtävästä vastaava Nina Sipola osallistui VAKE/AKE-johtajien vapaamuotoisiin tapaamisiin. Sipola osallistui myös 5.10. Helsingissä pidettyyn AKE-linjaan. Yhteyttä muihin AKE-koordinaattoreihin pidetään yllä ryhmän Teams-kanavalla sekä muilla viestimillä.

 

Talouden toteutuma

AKE Lapille myönnettiin kuluneelle vuodelle toiminta-avustusta 170 000 €. Tästä 102865 euroa käytettiin palkkakustannuksiin. Asiantuntijakuluihin arvioitu summa ylittyi, mutta toisaalta majoitus- ja matkakustannukset alittuivat, koska järjestetyt koulutukset painottuivat verkkokoulutuksiin ja webinaareihin. Myös laitteisiin, materiaaleihin ja ohjelmistoihin varatut kustannukset alittuivat.

AKE Lapin kulut alittivat saadun avustuksen 562,90 eurolla, joka on palautetaan rahoittajalle. 

Taulukko. AKE Lapin talousarvion toteutuma vuonna 2022

 

Alueellinen kehittämistehtävä Lappi 2022 Talousarvion toteutuma

 

Haettu avustus

Toteutuma

Palkat

100134

102865

Asiantuntijakulut

15765

18871

Matka- ja majoituskulut

16716

12677

Tilavuokrat

770

520

Koulutusten kahvitarjoilut

2250

1344

Muut kulut

33350

33044

Laitteet, materiaalit ohjelmat

2812

993

YHTEENSÄ

171797

170 032,49

MYÖNNETTY AVUSTUS

 

170 000

Kela-korvaus sairauspoissaolosta

 

595,93

Budjetin alitus, avustuksesta palautetaan

 

562,90

Arviointi ja jatkosuunnitelmat

AKE Lappi pystyi toteuttamaan vuodelle 2022 laaditun toimintasuunnitelman lähes suunnitelman mukaan huolimatta vakituisten koordinaattorien opintovapaasta. Sijaiset pystyivät ottamaan vertailutehtävät nopeasti haltuun ja toivat uuden tervetulleen näkökulman tehtävän hoitoon. 

Toiminta noudatteli pääasiallisesti laadittua suunnitelmaa, ja toteutuksessa otettiin huomioon asetetut kehittämiskohteet. Lähikoulutuspäivät tukivat verkostoitumista, osaamisen ja itsensä johtamista, antoivat eväitä kirjastotilojen uudistamiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Webinaareissa pystyttiin reagoimaan ajankohtaisiin kysymyksiin sekä luomaan myös pidempää kehittämisen jatkumoa. Viestintää kehitettiin monikanavaisesti, ja esimerkiksi säännöllisillä uutiskirjeillä tavoitettiin laajasti alueen henkilökuntaa. 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman lähtökohtana on jatkaa Lapin kirjaston osaamiskartoituksessa esille nousseiden teemojen parissa. Lähikoulutuspäivien määrä pidetään aiempien vuosien tasolla, ja ajankohtaisiin teemoihin vastataan webinaareissa. 

Vuonna 2023 AKE Lapin toimintaan käytetään edelleen kaksi henkilötyövuotta jaettuna neljälle työntekijälle. Lapin alueelliseen lasten- ja nuortenkirjastotyöhön panostetaan kohdentamalla osa AKE-resursseista  kyseiseen työhön ja tukemalla työryhmän verkostomaista työskentelyä. AKE Lapin ohjausryhmän toimintaa vakiinnutetaan. Lapin kirjastojen strategiassa ollaan vuonna 2023 puolivälissä, joten sen strategian toteutumista on tarkasteltava ja tarvittaessa suunnattava kehittämistehtävää vielä kehittämistä vaativiin kohteisiin. 

AKE Lapin toimintaa vuonna 2023 arvioidaan ja kehitetään edelleen itsearvioinnilla, kyselyillä henkilökunnalle ja tilastotietojen perusteella. 

Vertailu edellisen vuoden toimintaan

Laadullista arviointia AKE Lapin toiminnasta on saatu suorassa palautteessa sekä koordinaattoreiden itsearvioinnnilla. Määrälliset mittarit osoittavat, että  Kirjastokaveri-toiminnan ansiosta vertaisoppimistilaisuuksien määrä on moninkertaistunut. Webinaarien osallistujamäärä on laskenut, mutta näistä tehtyjen tallenteiden katsojien määrä on puolitoistakertaistunut. AKE Lapin Instagram-tilille saatiin vuoden aikana yli 100 seuraajaa. 

Taulukko. AKE Lapin toiminta vuonna 2022 verrattuna vuosiiin 2020-2021

 

Mittari

Toteutuma 2020

Toteutuma 2021

Toteutuma 2022

Koulutusten määrä

Koulutukset pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan joko lähi- tai etäkoulutuksina

Koulutukset pysyttiin järjestämään lähes suunnitelman mukaan. Koulutusten yhteismäärä 14.

Koulutukset pysyttiin järjestämään pääsääntoisesti suunnitelman mukaan. Koulutusten yhteismäärä 11 kappaletta. 

Lähikoulutuksiin osallistujien määrä

19,6 osallistujaa / koulutus

36 osallistujaa / koulutus

32,67 osallistujaa / koulutus

Verkkokoulutuksiin osallistujien määrä

23,83 osallistujaa / koulutus

23,33 osallistujaa / koulutus

18,13 osallistujaa / koulutus

Osallistuminen koulutuksiin eri kirjastoista

Koulutuksiin osallistui 2- 55 osallistujaa kunnista lukuun ottamatta kolmen kunnan seutukirjastoa.

Koulutuksiin osallistui 1-122 henkilöä kaikista Lapin alueen kunnista.

Koulutuksiin osallistui 1-106 henkilöä kaikista Lapin alueen kunnista/seutukirjastoista

Koulutuspalautteiden arvioiden keskiarvo

4,17 (mittariasteikko 1 – 5)

4,23 (mittariasteikko 1 – 5)

4,24 (mittariasteikko 1 – 5)

Vertaisoppijoiden määrä

2 vertaisoppijaa. Osallistujien määrää rajoittivat mm. kuntien matkustusrajoitukset.

4 vertaisoppijaa, yhteensä 8 vertaisoppimispäivää

Kirjastokaveri-toiminnassa 8 vierailulla kävi 46 henkilöä.  

Lapin kirjaston viikkopalavereiden tavoittavuus

Verkkoalustojen vaihtumisen vuoksi ei ole tarkkaa tietoa. Osallistuminen oli kuitenkin aktiivista, joten oletettavasti tavoitteeseen päästiin.

Nimeksi vakiinnutettiin Lapin kirjastojen päiväkahvit. Osallistujia yhteensä 577, tallenteita katsottu 413 kertaa.

Osallistujia yhteensä 381, tallenteita katsottu 627 kertaa.

Kirjastojenlappi.fi – sivuston uutisten tilaajat

Verkkosivun uutisten tilausmahdollisuuden sijaan päätettiin hankkia uutiskirje, jolla oli tilaajia 73.

Uutiskirjeen tilaajia vuoden 2021 lopussa yhteensä 105 henkeä.

Uutiskirjeen tilaajia vuoden 2022 lopussa yhteensä 110 henkeä.

Seuraajien määrä AKE-Lapin Instagramissa

Instagram-tiliä ei perustettu vuoden 2021 aikana.

Seuraajien määrä 180

AKE Lappi 2022 toimintakertomus
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *