AKE Lapin aluekierros kevät 2023

AKE Lapin tiimi Leena Kinnunen ja Emma Rask vierailivat keväällä 2023 kahdeksassa alueen pääkirjastossa. Vierailupaikat ja -päivät olivat: Kittilä 10.2., Kemi 14.2., Utsjoki 23.2., Inari 24.4., Muonio 14.3., Enontekiö 15.3., Simo 20.3. Posio 21.3. Kunkin vierailun kesto oli 3 tuntia. 

Vierailuilla oli mukana lähes koko henkilökunta kaikista kirjastoista. Emma Rask piirsi vierailuista lyhyet sarjakuvat, jotka julkaistiin AKE Lapin Instagramissa. 

Keskustelun teemana kirjastojen suunnitelmat ja osaamisen kehittäminen

Kirjastoille lähetettiin ennen vierailua keskustelupohja, johon oli koottu keskeiset käsiteltävät kysymykset. Näitä olivat kirjaston ajankohtaiset asiat koskien tiloja, palveluja, henkilökuntaa yms. Lisäksi keskusteltiin kirjaston suunnitelmista tuleville vuosille ja miten kirjastossa on toteutettu Lapin kirjaston strategiaa 2021-2024. Näiden lisäksi palattiin vuonna 2019 tehtyyn osaamiskartoitukseen ja sen kuntakohtaisiin tietoihin, ja keskusteltiin, miten ammatillinen osaaminen on kehittynyt ja missä nähdään vielä olevan kehitettävää. Keskusteluissa pyydettiin myös palautetta AKE Lapin toiminnasta sekä kehitysehdotuksia koulutusten ja toiminnan suhteen. 

Keskustelujen sisältö vaihteli kirjastoittain: joissakin painoittui osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat, toisaalla keskusteltiin enemmän kirjastojen palvelu- ja tapahtumatarjonnasta. Kokonaisuutena keskusteluista saatiin hyvää tietoa alueen kirjastojen tilasta ja suunnitelmista, ja pystyttiin samalla vastaamaan myös henkilökunnan kysymyksiin niin AKE- kuin muista Lapin kirjaston yhteisistä asioista. Aluekierrokset ovat siis merkittäviä AKE-toiminnan ja kirjastojen kehittämisen tukemisen välineitä ja tärkeitä yhteydenpidolle alueen kirjastojen henkilökunnan kanssa. 

Yleiskuva vierailluista kirjastoista on, että erilaisia tapahtumia tuotetaan hyvinkin runsaasti huolimatta vähäisistä henkilöresursseista. Yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminta keskittyy etupäässä lukemisen edistämiseen, omatoimikirjastojen käyttöönottoon. 

Lapin kirjaston strategian 2019-2024 eri linjausten koetaan olevan päivittäisen työn ydintä. Strategiaa toteutetaan olemalla osa Lapin kirjastoa sekä toteuttamalla yhdessä sovittuja kimpan toimintatapoja ja -sopimuksia. Kirjastojen palveluita ja tiloja on pyritty uudistamaan asiakkaita kuunnellen. Henkilökunta on kehittänyt ammattitaitoaan, ja etenkin vuonna 2022 aloitetun Kirjastokaveri-toiminnan koettiin lähentäneen kirjastojen henkilökuntaa ja toteuttaneen “yhteinen ja yhtenäinen Lapin kirjasto” -päämäärää. 

Strategian haastavimmimmiksi päämääriksi koetaan demokratian ja osallistamisen toteuttamien; edelleen pohdituttaa, mitä kirjastojen demokratiatyö voisi olla. Tätä tarkempaa yleistettävää näkemystä, mikä päämäärä voisi olla Lapin kirjaston strategian loppuajan kärki, ei keskusteluissa tullut. Tähän kysymykseen pystyttäneen vastaamaan keväällä 2023 alkaneilla Topaasia-keskusteluilla, joissa kirjastojen henkilökunnan kanssa keskustellaan strategian vielä kehittämistä vaativista päämääristä. Strategia on toisaalta voinut jäädä vieraaksi osalle henkilökuntaa, joten sen toteuttamista on jatkettava eri yhteyksissä ja pyrittävä saamaan tätä seuraavan strategian laadintaan mahdollisimman laajasti osallistujia eri kirjastoista. 

Ideoita AKE Lapin ja Lapin kirjaston toimintaan

Aluekierrokselta saatiin paljon ideoita niin AKE Lapin kuin myös Lapin kirjasto -kimpan toimintaan. Mukana on jo tuttuja mutta uudistettuja toimintoja, sekä uusia ideoita, joita olisi mahdollista ottaa käyttöön soveltaen muuallakin, mm.: 

 • – tettiläisen pohdintatehtävä: keskustellen henkilökunnan kanssa selvittää, millainen/mikä nykypäivän kirjasto on (Simo, valmis kysymyslomake).
 • – neuvolakassi: Lukukeskuksen alkuperäinen kassi, jossa mukana Lapin kirjaston kassi, kirjoja, kirjaston lapsiperheen palvelut ja ohje kirjastokortin saamiseksi (Muonio, valmis konsepti).
 • – lukulaatikko ikäihmisille toimitettu palvelutaloille, sisältää helposti luettavaa, isien työt, vanhoja kuvia, vuoden luontokuvat, tarinoita (Muonio)
 • – eläkkeelle jäävän tai poislähtevän kokoama vuosikello hoitamistaan tehtävistä (Simo)
 • – retropeli-ilta, retroperjantai, nuotiotarinat, osin yhteistyössä nuorisotoimen kanssa (Simo)
 • – kirjasto mukana koulun välitunti päivystyksessä (Simo)
 • – pop-up-kirjasto koululla (Simo)
 • – kirjastokaraoke (Enontekiö)
 • – tarinankerronnan päivä (Enontekiö)
 • – mielikirjapäivä – “kerro kirjasta niin saat kahvin lisäksi kakkua” (Enontekiö)
 • – kuva ja kirja -kirjoituskilpailu (Enontekiö)
 • – yökirjasto 5-6- luokille (Muonio)
 • – kriitikko kävelyt Kirjastokaveri-toiminnassa (Muonio, Inari)
 • – kylpyläkortti lainattavissa (Inari)
 • – neuvolayhteistyö, perhekohtainen lukudiplomi (Inari)
 • – digituki kirjastossa (Utsjoki)
 • – yhteistyötä muiden  toimijoiden (seurakunnat, nuorisotoimi, vapaa-aika, ikäihmisten palvelut, museot) kanssa  (esim. Simo, Utsjoki, Kemi)
 • – yhteistyötä pakolaisten ja ulkomaalaisten tukiorganisaatioiden kautta (Kemi)

 

Kehiteltäviä ideoita ja toiveita esitettiin seuraavia: 

 • – Huhuu-festareille konseptipaketti: valmiita materiaaleja, toimintamalleja
 • – Digihumppa syksyllä 2021 toteutetun tapahtuman mukaisesti
 • – jääkaappimagneetit, Lapin kirjasto / yksittäinen kirjasto / AKE Lappi
 • – yhteisiä materiaaleja
 • – yhteisiä pohjia tiedottamiselle
 • – Lapin kirjaston yhteinen logo / nykyisten logojen ja kuvien selkeämpi käyttöohjeistus ja löydettävyys
 • – palvelujen konseptointia
 • – ohjeet: jos ohjeen tekemisen sijaan korjattaisiin asia, joka vaatii ohjausta
 • – tiedotetta siitä, että kirjastokortti ja pin-koodi avaa ovat missä tahansa Lapin kirjastossa
 • – Lapin kirjaston strategian käsittely päiväkahveilla
 • – yhteisten työryhmien tarpeen kartoittaminen ja avoin haku työryhmiin
 • – koulutusten jakaminen kirjastossa, normaaliksi käytännöksi, ideoita, miten koulutuksen sisältö voidaan jakaa
 • – työhyvinvointiin taukojumppa koneille säännöllisesti tai yhteinen viikkojumppa
 • – Finnan päivitysvuorojen jakaminen niin, että kirjaston ylläpitokuukausi vaihtelee eri vuosina
 • – korvauskäytännöt selkeästi esille kirjastojenlappi.fi-sivulle
 • – koulutuspalautelomakkeen uudistaminen, kysymys esimerkiksi: Saitko ideoita omaan työhösi – muuttuiko jotain?
 • – tietoa PowerBi:tilastojen visualisointiohjelmasta
 • – tapahtumien järjestämisen tietopankki, mitä pitää ottaa huomioon
 • – yhteyshenkilöiden tiedot, keneen ottaa yhteyttä eri asioissa
 • – yleiset digitukikysymykset ja niihin vastauksia
 • – perehdytyskansio Lapin kirjastolle sisältäen ohjeet ja vinkit helposti löydettävissä olevana
 • – saamenkielisten helppolukuisten ja selkokielisten aineistojen tarpeen nostaminen esille
 • – kirjastopäivät ja muuta verkostoitumista
 • – Kohan paikalliset ohjeet koottuna
 • – yhteisen Driven järjestäminen ja siivoaminen
 • – keskustelua tehtäväkuvauksista ja työn kuvaukset

 

Monipuolisesti koulutusideoita

Lapin kirjastojen osaamisen koettiin kohentuneen useilla osa-alueilla. Koulutustarjontaa on ollut niin AKE Lapin ja Lapin AVI:n kuin muiden toimijoiden tuottamana, ja niihin on pystytty osallistumaan vaihtelevasti. Osassa kirjastoja henkilökunnassa on ollut myös isoja vaihdoksia, joten vuoksi osaamiskartoitusta voi pitää näiden kirjastojen osalta enää suuntaa-antavana ja lähinnä kokoelmana kirjastotyössä tarvittavia nykyisiä ja tulevia taitoja ja tietoa. 

Koulutuksiin liittyen tuli esille seuraavia tarpeita: 

 • – Täti-luettelointi: miten toimii Lapissa, miten Koha-Suomessa, ja miten Täti ja Melinda liittyy yhteen
 • – käytännön kirjastotyön koulutusta, kuten oli esim. poistopolitiikan koulutus, mitä pitää säilyttää, mitä kierrättää, aineisto-kokoelmakoulutuksia
 • – opastusta /kurssi asiakkaan tiedontarpeen selvittämiseen (miten saat asiakkaasta irti, mitä hän haluaa)
 • – kuvankäsittelykoulutusta 
 • – miten kirjasto ja some saataisiin yhdistettyä, miten käytetään erilaisia some-alustoja, lähikoulutuksena
 • – millaisia muita työmuotoja olisi käytettävissä asiakkaiden kanssa, jotka eivät lue lehtiä tai kirjoja, esim. ääneenlukeminen
 • – Finnan monipuolinen käyttö aineistojen suosittelussa
 • – miten parannetaan aineiston virtausta
 • – tilojen suunnittelu  
 • – kirjastojen osallistuminen muiden toimijoiden tapahtumiin: popup, walkin jne.
 • – ympäristötyö, miten sähköisten palveluiden ja verkkojen käyttö kuormittaa, hiilijalanjälki
 • – markkinointi, kirjastojen esille tuominen
 • – työn hallinta, arjen työn rauhoittaminen, työn keskittäminen
 • – yhdenvertaisuustyön huomioiminenen
 • – demokratiatyöhön lisää keinoja ja ideoita, mitä demokratiatyö voi olla
 • – erilaisen asiakkaan kohtaaminen, monikulttuurisuus, sukupuolisensitiivisyys päiväkahveille
 • – vanhustyön sisältöpakki Liboppiin
 • – opintomatka, yhdistettynä johonkin valtakunnalliseen koulutuspäivään
 • – lyhyitä, jopa 5-10 minuuttia kestäviä tietoiskuja laajoista aiheista.

 

Aluekierrokset jatkuvat 2024

AKE Lapin toimintaan oltiin yleisesti suhteellisen tyytyväisiä. Edellä on listattu useita kehittämiskohteita, joista osa kuuluu AKE Lapin toimenkuvaan, osa Lapin kirjastolle ja osa muille toimijoille. Alueelle poikkeuksellisen “yksi AKE – yksi kimppa” – tilanteen vuoksi henkilökunnan voi olla hankala hahmottaa, miten tehtävät jakaantuvat eri toimijoiden välille. Tähän tullaan vastaamaan toteuttamalla AKE-perehdytyksiä ja pyrkimällä viestimään selkeämmin AKE:n toiminnasta ja tarjonnasta. Toiminnan kehittämistä tukee keväällä 2023 tehty henkilökuntakysely AKE:n toiminnasta, josta saatiin vastaavanlaisia tuloksia. 

AKE Lappi jatkaa aluekierroksia vuonna 2024, jolloin tavoitteena on käydä Kemijärvellä, Keminmaassa, Kolarissa, Sompion kirjstoissa, Ranualla, Sallassa,  Tervolassa, Torniossa ja Tornionlaakson kirjastoissa.

AKE Lapin aluekierros kevät 2023