ROHKEUTTA KOKEILUUN!


AKE Lappi vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Tavoitteet

AKE Lapin toiminnan tavoitteena on toteuttaa sille Laissa yleisistä kirjastoista määriteltyjä tehtäviä, joita ovat henkilökunnan osaamisen vahvistaminen, kirjastojen kehittymisen sekä kirjastojen ja henkilökunnan keskinäisen verkostoitumisen tukeminen sekä alueen kaukolainauksen tukeminen.

Toimintaa ohjaavat kirjastolain lisäksi Lapin kirjastojen strategia vuosille 2021-2024 ja Yleisten kirjastojen suunta 2021-2025 -asiakirja. Vuoden 2023 aikana käytiin keskusteluja AKE Lapin ohjausryhmän, Lapin kirjastojen henkilökunnan ja kirjastonjohtajien kanssa Lapin kirjaston strategian päämääristä. Keskusteluissa nousi esille kirjaston muuttuva rooli yhteiskunnassa sekä demokratiatyön ja lukemisen edistämisen merkittävyys. Haastavimpina asioina painottuivat aika, lupa ja paikka kokeilujen ja kehitystyön tekemiselle ja konkretian tuominen demokratiatyöhön.  

Strategiakeskustelujen toinen keskeinen huomio oli henkilökunnan tulevaisuudessa tarvittava osaamisen tunnistaminen. Kirjastoammatillisuuden ja toimintaympäristön muutos herättävät kysymyksiä millainen kirjaston tulevaisuus on: mihin kirjastot ovat menossa, ja millaista osaamista kirjastoammattilaisilta edellytetään muuttuvassa toimintaympäristössä. Suomi on Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -raportin
mukaan kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen yhteiskunta, jonka muutos on jatkuvaa. Raportissa asetetaan linjauksia, joiden tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutuminen sekä yhteiskunnan moninaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen ja vuoropuhelun lisääminen. 

Aluehallintoviraston Peruspalvelujen arviointi yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyydestä ja osaamisesta sekä kirjastojen johtamisesta nostaa esille huolen resurssien riittävyydestä kirjastopalvelujen kehittämiseen sekä tarpeen ottaa huomioon ja ennakoida kirjastopalveluiden muutostarpeet. Lapin kirjaston henkilökunta piti strategiakeskusteluissa tärkeänä kehitettävänä asiana työyhteisön houkuttelevuuden lisäämistä, jotta kirjastoihin saataisiin osaavia ja innostuneita
henkilöitä. Edellä kerrotun pohjalta vuoden 2024 teemaksi AKE Lapin toiminnalle valikoitui
Rohkeutta kokeiluun! Valittua teemaa tullaan toteuttamaan kahden kärjen kautta. Ammattitaitoiset kirjastolaiset -teemaan liittyen kartoitamme ja kehitämme kirjastoissa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Houkutteleva työyhteisö -teeman tavoitteena on tunnistaa työyhteisön ja yksilöiden vahvuudet mutta myös hyväksyä keskeneräisyys ja ymmärtää riittävän hyvän merkitys. Teemassa korostetaan Lapin
kirjastojen tarinaa ja tarinan jatkumista tästä eteenpäin, panostetaan Lapin kirjastojen näkyyvyyteen ja houkuttelevuuden lisäämiseen.

Tehtävän toteutus

Kärki 1 Ammattitaitoiset kirjastolaiset

Tavoite: Henkilöstön ammatillinen itsearvostus ja luottamus tulevaisuuteen on lisääntynyt. Oma rooli yhteiskunnan mukana muuttuvassa kirjastossa ja osana Lapin kirjastoa tiedostetaan ja otetaan vastuu omasta kehittymisestä. Kirjastoissa on kartoitettu yhteisen ja yksilöllisen osaamisen tilanne ja laadittu kehittymissuunnitelmat. Kokeilu on sallittu ja
toivottu tapa toimia Lapin kirjastossa. Yhteistyö on tiivistynyt Lapin kirjastossa.

Toteuttaminen AKE Lapin toiminnassa 2024:
Koulutusten ja Lapin kirjaston päiväkahvien aiheina mm. moninaisuusosaaminen, kokeilukulttuuri, sidosryhmäyhteistyö, demokratiatyö, aineistojen kuvailun muutokset, sisältökoulutus, työn kehittäminen.

 • tuetaan kokeilukulttuurin vahvistumista, tarjotaan mahdollisuuksia jakaa kokemuksia kokeiluista
 • tuetaan sidosryhmäyhteistyötä ja omien sidosryhmien kartoittamista, palvelujen suunnittelua moniammatillisissa verkostoissa
 • vahvistetaan moninaisuusosaamista ja kulttuurienvälistä kompetenssia
 • otetaan käyttöön osaamiskeskustelut, joilla tunnistetaan omat vahvuudet ja koulutustarpeet sekä parannetaan itsearvostusta ja vastuunottoa
 • vahvistetaan tiedon jakamista mm. päiväkahveilla ja alustoilla (Drive, Howspace)
 • tuetaan ryhmien ohjaamisen ja erityisryhmien kohtaamistaitoja sekä arjen
  kirjastotyön taitoja (esiintyminen, puheilmaisu, asiakaspalvelu, markkinointi)

Kärki 2 Houkutteleva työyhteisö

Tavoite: Asiakkaat, päättäjät ja kirjaston henkilökunta tuntevat kirjaston tehtävät ja tietävät, että kirjastolla on merkittävä ja aktiivinen rooli yhteiskunnassa. Kirjastossa on mahdollisuus kehittyä, erikoistua ja edetä. Lapin yleiset kirjastot ovat houkutteleva työyhteisö kirjastoalan
työnhakijoille.

Toteuttaminen AKE Lapin toiminnassa 2024:

 • Panostetaan Lapin kirjastojen positiiviseen näkyvyyteen mm. viestinnän ja tiedottamisen avulla (mm. nostot Ammattikalenteriin, uutiskirje, kirjastojenlappi.fi, Kirjava kirjasto-blogi)
 • Lapin kirjaston tarina sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä
 • Kirjastokaverit-toimintaa jatketaan uusilla pareilla kirjastojen ja henkilökunnan välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi
 • Tuetaan erilaisia oppimisen muotoja, mm. vertaisoppiminen, mentorointi, itseopiskelu (Liboppi)
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, esim. Lapin kirjastopäivät

AKE Lapin vuoden 2024 teemaa ja kärkiä tukeva toiminta

Vierailut alueen kirjastoissa

AKE-tiimi vierailee vuoden aikana Kemijärven, Keminmaan, Kolarin, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän, Ylitornion, Pellon, Ranuan, Sallan, Tervolan ja Tornion kirjastoissa. Vierailujen tavoitteena on koota tietoa alueen kirjastojen tarpeista ja toiveista AKE Lapin
toiminnasta.

Osaamiskeskustelut

Alueen kirjastoille tarjotaan mahdollisuutta käydä AKE Lapin johdolla osaamiskeskusteluja. Näiden tavoitteena on kartoittaa kirjastojen osaamistarpeita sekä nykyistä osaamista, ja laatia näiden pohjalta kirjastokohtaisia osaamisen kehittämisen suunnitelmia.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisessä käytetään erilaisia oppimistapoja, kuten vertaisoppimista mentorointia, itseopiskelua ja opintopiirejä. 

AKE Lappi toteuttaa vuoden 2024 aikana yhteensä 3-4 lähikoulutustapahtumaa: Lapin kirjastopäivät, Lean-menetelmiin johdatteleva sekä mahdollisesti yksi erityisesti vuoden kärkiteemoihin liittyvän koulutuspäivä.

AKE Oulun kanssa toteutetaan yhdessä Pohjoisen esihenkilöverkoston verkostoitumis- ja koulutuspäivä sekä alueiden henkilökunnalle suunnattu Positiivisen organisaation verkkokurssi.

Näiden lisäksi järjestetään noin 20 kertaa koko Lapin kirjastojen henkilökunnalle avoimet Lapin kirjaston päiväkahvit, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita AKE Lapin tiimin vetämänä sekä ulkopuolisten kouluttajien pitäminä verkkoluentoina. Päiväkahvien aiheet nousevat
vuoden kärkiteemoista. Osaamisen kehittämistä voidaan tarjota myös verkkokurssien muodossa.

AKE Lapin vetämä alueellinen lasten- ja nuortenkirjastyöryhmä järjestää lasten- ja nuortenkirjastotyön lähikoulutuspäivän. Lasten lukemisharrastusta ja uusien työmuotojen käyttöönottoa kirjastossa tuetaan työryhmässä koottavilla tarinasalkuilla, joiden käyttöön ryhmä järjestää koulutusta.

Vuonna 2022 – 2023 alkaneista opintokokonaisuuksia jatkavat Positiivisen psykologian kurssi sekä Positiivisen johtamisen koulutus, joista jälkimmäinen toteutetaan yhdessä AKE Oulun kanssa. AKE Oulun ja AKE Vaasan kanssa toteutettava tekoälyajan kansalaistaitoja käsittelevä Faktat kohilleen -koulutussarja jatkuu huhtikuulle 2024.

Vertaisoppiminen

Kirjastokaveri-toiminnassa Lapin kirjastoista muodostetaan parit, joiden keskinäisten vierailujen majoitus- ja matkakuluja kyseisiin kirjastoihin kustannetaan AKE Lapin rahoituksella. Toiminnan tavoite on lisätä henkilökunnan vuorovaikutusta sekä hyvien käytäntöjen jakamista. Kirjastokaveri-pareja käytetään myös Lapin yleisten kirjastojen uuden
vision työstämisessä. Prosessissa hyödynnetään Howspace-alustaa, ja vision lopullisessa koostamisessa käytetään ulkopuolista fasilitointia.

AKE-Lapin tarjottimella säilyvät myös yksittäiset vertaisoppimispäivät ja esim. työvaihto, joita on mahdollista tehdä joko Lapissa tai muualla Suomessa.

Liboppi

Yhdessä Saamelaisen erikoiskirjaston kanssa tuotettu Saamelainen kirjallisuus- ja kulttuuri-opintokokonaisuus julkaistaan Libopissa kaikille AKE-alueille alkuvuodesta 2024. AKE Lappi osallistuu Libopin ylläpitoon toimituskunnan jäsenenä sekä tiedottaa Libopin
uusista kursseista alueen henkilökuntaa tapahtumissa ja muussa viestinnässä.

Uutiskirje

AKE Lappi tuottaa noin 10 kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä, jolla on noin 115 tilaajaa. Uutiskirjeessä nostetaan esille ajankohtaisia teemoja ja tulevia koulutuksia, sekä esitellään Lapin kirjastojen uusia työntekijöitä ja kirjastojen toimintaa.

Kirjastojenlappi.fi

Lapin kirjastojen henkilökunnalle suunnattu, mutta vapaasti verkossa nähtävillä oleva Kirjastojenlappi.fi -verkkosivusto kokoaa yhteen AKE Lapin, Lapin alueen kirjastojen sekä valtakunnallisia uutisia, koulutustiedotteita sekä Lapin kirjasto -kimpan yhteisiä asioita.

Instagram

AKE Lapin Instagram-tiliä käytetään toiminnasta tiedottamiseen. Instagramin näkyvyyttä lisätään.

Kaukolainaus

Rovaniemen kaupunginkirjastolla on alueellista kehittämistehtävää hoitavana kirjastona velvollisuus antaa kaukolainoja maksutta muille yleisille kirjastoille
(Laki yleisistä kirjastoista 12 §). Kaukolainoja lähetetään muihin yleisiin kirjastoihin tarpeen mukaan.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

AKE Lappi toteuttaa yhdessä AKE Turun kanssa AKE-koordinaattoritapaamisen Rovaniemellä keväällä 2024. AKE Lapin tiimi osallistuu myös säännöllisesti muihin järjestettäviin kehittämistehtävistä vastaavien toimijoiden etätapaamisiin sekä vuoden 2024 Kirjastopäiville.

Yhteistyötä tehdään mm. Oulun, Vaasan, Kuopion, Tampereen, Joensuun ja Kuopion AKE-kirjastojen kanssa erilaisten osaamisen kehittämisen tilaisuuksien järjestämisessä, yhteisessä mentorointiohjelmassa sekä jatkuvan oppimisen suunnitelman laadinnassa.

Resurssit

Henkilöresurssit

AKE Lapin tiimissä vuonna 2024 työskentelevät:
– erikoiskirjastonhoitaja Leena Kinnunen (80 % työajasta)
– kirjastonhoitaja Kristiina Hoikka (80 % työajasta)
– erikoiskirjastonhoitaja Sanna Haakana (20 % työajasta), sijaistaa kirjastonhoitaja Laura Herva (20% työajasta)
– kirjastonjohtaja Nina Sipola (20 % työajasta).

Kehittämistehtävää ohjaa ja tukee AKE Lapin ohjausryhmä, joka kokoontuu etänä noin kerran kuussa, tarvittaessa useamminkin. Ohjausryhmälle varataan yksi
lähitapaaminen toiminnan suunnitteluun.

Ohjausryhmään kuuluvat AKE Lapin tiimin lisäksi:
– Helena Kokko / Marko Niemelä, Rovaniemi
– Laura Pitkänen, Sodankylä
– Kyösti Satokangas, Kolari

Talous

AKE Lappi hakee vuoden 2024 toimintaansa yhteensä 182438 euron avustusta. Tarkempi avustuksen käyttösuunnitelma on hakemuksen liitteessä AKE Lappi
talousarvio 2024.pdf. Haettava avustus jakaantuu seuraavan taulukon mukaisesti.

Toiminnan arviointi

Kehittämistehtävästä vastaava erikoiskirjastonhoitaja laatii AKE-toiminnan talousarvion yhdessä AKE Lappi ohjausryhmän kanssa ja seuraa AKE-toiminnan talouden toteutumaa.

AKE Lapin toimintaa arvioidaan koulutuspalautteiden ja AKE-koordinaattoreiden sekä ohjausryhmän itsearvioinnilla. Koulutuksista lomakkeilla kerättävää palautetta on viime vuosina saatu jatkuvasti vähemmän, minkä vuoksi koulutuspalautteiden keräämistä uudistetaan vuonna 2024. AKE-koordinaattorien kesken on käyty keskustelua koulutusten palautekyselyjen muodosta, ja muualta saatujen mallien mukaisesti siirrytään kevyempään laadullisten palautteiden keruuseen, jossa koulutuksiin osallistujilta kysytään palautetta vain pariin kysymykseen sekä suositaan
suoran palautteen antamista esim. erilaisilla alustoilla.

AKE Lapin toiminnasta tilastoidaan koulutuksiin ja tapaamisiin osallistuneiden määrät, koulutustallenteiden katselujen määrä, alueen kirjastojen osallistumisaktiivisuus, sekä AKE Lapin uutiskirjeiden tilaajien että Instagram-tilin seuraajien määrä.

Toiminnalle asetettiin mittarit vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan, joten jatkossa on käytettävissä vertailukelpoisia arvioita. Koulutuspalautteen osalta mittaristo tulee muuttumaan.

Mittarit

AKE Lappi 2024 toimintasuunnitelma
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *