Valtakunnallinen e-kirjasto ja Pohjoinen e-Kirjasto

Rovaniemen hyvinvointilautakunta on tehnyt päätöksen e-kirjastoon liittymisestä 1.1.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Pohjoisen eKirjasto jatkaa yhteistyötä ja kilpailutuksia niiden aineistojen osalta, joita kuntien yhteinen E-kirjasto ei tarjoa. Vastaavat päätökset on tehty Oulussa ja osassa Lapin kuntia, osassa Lappia asia on menossa lautakuntakäsittelyyn. 

Pohjoisen eKirjasto sisätää tälle hetkellä seuraavat palvelut: Ellibs, OverDrive, ePress, eMagz, PressReader, Rockway, Naxos Music Library, Medici.tv sekä Cineast. Osalla palveluista sopimukset ovat päättymässä, ja näiden jatkosta tai option käyttöönotosta päätetään syksyllä yhteistyöalueen esihenkilöpäiven jälkeen pidettävässä sähköpostikokouksessa. 

Kuntien yhteiseen E-kirjastoon siirtyminen aiheuttaa muutoksia Pohjoisen eKirjaston yhteistyösopimuksen palvelun kustannuksia koskevan liitteeseen. Liite tullaan uusimaan syksyllä. 

Kansalliskirjaston E-kirjaston infotilaisuudessa 27.3.2024 esiteltiin tulevan E-kirjaston käyttäjätunnusten hierarkiaa sekä määritelmiä pääkäyttäjistä ja rekisteröijistä. 

Infon mukaan:

  • Ylimpänä pääkäyttäjänä voi olla yksi henkilö/kimppa
  • Lisäksi jokaisessa kunnassa tulisi olla pääkäyttäjä
  • Pääkäyttäjä voi hallinnoida useiden kuntien käyttäjätunnuksia
  • Rekisteröijä voi hallinnoida vain yhden kunnan henkilöitä
  • Jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään yksi rekisteröijä
  • Kunta päättää tarvittavien rekisteröijien määrän
  • Pääkäyttäjä ja rekisteröijä eivät voi olla sama henkilö

Kimppatasoisesta pääkäyttäjästä sekä eri tasojen pääkäyttäjistä keskustellaan johtoryhmän syksyn kokouksissa. Valtakunnallisen e-kirjastoon tarvitaan kunnittaisia rekisteröijiä niitä asiakkaita varten, jotka eivät itse voi vahvasti tunnistautuen liittyä e-kirjastoon. Käytännössä rekisteröinti on hieman samantapainen kuin Celiassa, mutta tässä toimijoiden roolit ovat erilaisia. 

Rekisteröidä voi vain oman kunnan asiakkaita. Tämä voi aiheuttaa ongelmia seutukirjastojen asiakkaiden, opiskelijoiden ja turistien kanssa, koska näiden tulee rekisteröityä itse tai käydä kotikunnassaan rekisteröitävänä. Myöskään Ruotsin ja Norjan kansalaiset eivät voi rekisteröityä e-Kirjastoon, mistä voi aiheutua hankaluuksia Pohjoisen yhteisautoille ja rajakunnille.  

Pohjoisen eKirjasto on hoitanut e-kirjastoasiaa hyvin  ja kustannustehokkaasti. Kansallisen e-kirjaston tulevasta kokoelmasta ei ole tietoa, ja alkuvaiheessa sen palveluvalikoima on Pohjoisen eKirjastoa suppeampi. Jatkossa kansallinen e-kirjasto olisi todennäköisesti hyvä lisä Lapin kirjaston palveluihin. Lapin etu on , että e-kirjaston valitsijatyöryhmiin on saatu mukaan henkilöitä Lapista jo tässä vaiheess. 

Ajankohtainen tieto E-kirjastosta löytyy Kansalliskirjaston sivulta: https://www.kiwi.fi/display/ekirjasto, josta löytyvät myös tähän mennessä pidettyjen infojen materiaalikoosteet.

 

Rovaniemen Rekkukeskuksen kustannusten jako kirjastojen kesken

Rovaniemi toimii Lapin kirjastojen aineistokuljetusten logistena solmukohtana. Varausten kasvun myötä Rekkukeskukseen on lisätty henkilöresurssia vuonna 2022 niin että siellä työskentelee tällä hetkellä kaksi kirjastovirkailijaa lähes päätoimisesti (kirjaston kotipalvelu sisältyy tehtävänkuvaan). Lisäksi Rekkukeskuksessa on työskennellyt kaupungin palkkatukirahalla 1 – 2 pitkäaikaistyötöntä työllistettyä aina noin puolen vuoden jakson kerrallaan. Lisäksi lomia, ja äkillisiä poissaoloja on tuuraamassa kirjastoauton ja Saarenkylän kirjaston henkilökunta. Rovaniemen remontin  ja Rekkukeskuksen henkilöstön poissaolojen vuoksi kuljetukset eivät ole viime viikkoina toimineet, ja pääkirjastolle lähtevät aineistot on varastoitu Saarenkylään. Varauksia kulkee edelleen todella suuri määrä. 

Aineistokuljetuksista maksetaan 30.000€ vuosittain AKE-kirjastolta. Muut kustannukset jaetaan Lapin kirjastojen kesken. Vuoden 2023 rekkulaskujen kokonaiskustannus 60 601,04 (ALV 0 %). Rekkutyöryhmä jatkaa edelleen työtä logistiikan tehostamiseksi. 

Logistiikan kasvun myötä, sekä työllistettyjen työntekijöiden saatavuuden heikennyttyä on tarpeen miettiä Rekkukeskukseen lisäresurssointia. Keskustelun jälkeen johtoryhmä päätti, että Rovaniemen kaupunginkirjasto ilmoittaa siivilipalvelusrekisteriin Rekkukeskuksen yhtenä siviilipalveluksen suortituspaikkana.  Siviilipalveluksen suorittajasta aiheutuneet kustannukset (matka-, majoitus- ja päivärahakulut) jaetaan Lapin kirjastoille asukasluvun mukaisessa suhteessa. 11 kuukauden palvelusjakso maksaa n. 7000 eur (päivärahat ja ruokaraha) sekä mahdollinen marjoituskorvaus 250€ / kk.

Kokouksessa ehdotettiin lisäksi, että Rovaniemelle palkattaisiin kirjastoavustaja, jonka palkkakulut jaettaisiin alueen kesken. Pysyvä ratkaisu auttaisi koko aluetta, ja tehtävästä huolehtisi osaava henkilö. Tämä olisi pitkällä tähtäimellä hyvä idea ja auttaisi logistiikan tilannetta osaamisen karttuessa, sillä henkilöiden jatkuva vaihtuminen tarkoittaa jatkuvaa perehdyttämistä. Tällä hetkellä Tapio Kosken ja Liisa Tastulan työajasta 5% jaetaan maksettavaksi alueen kirjastojen kesken.  

 

Asiakaspalvelukyselyn tulokset

Lapin kirjaston asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin 5.2.- 3.3. Kysely toteutettiin verkkokyselynä, jota osa kirjastoista täydensi paperilomakkeilla. Kaikkiaan vastaamisen aloittaneita oli 1186. Kyselyn vastaukset toimitettiin kirjastoihin viikolla 12, ja lähetetystä ZEF-tiedostosta voi valita haluttuja vastausvaihtoehtoja ja ajaa näiden mukaan raportteja. 

Yleensä vastaukset ovat hyviä, lähinnä 4.5 – 5 välillä asteikolla 1 – 5. Sanallisista vastauksista saa paljon irti. Verkkopalvelut näyttävät kyselyn mukaan parantuneen aiemmasta kyselystä tai niihin ollaan tyytyväisempiä. Todettiin, että asiakkaat haluavat oman kirjaston näyttävän hyvältä, vaikka jotain parannettavaakin on, ja vastaajat ovatkin lähinnä kirjaston aktiivisia kävijöitä. 

Tulevia kyselyjä ajatellen on lomakkeen pituutta voisi lyhentää sekä käytettävyyttä parantaa. 

 

Tietosuojaselosteen päivitys

Johtoryhmä päätti muuttaa tietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelyn perusteeksi suostumus tietosuojaselosteen kohtaan 5. Muutos tehdään tietosuojaselosteen yhteystietojen tarkistuksen yhteydessä 1.7. 

 

Lapin kirjastopäivät 2025

Johtoryhmä päätti, että vuoden 2025 Lapin kirjastopäivien paikka on Kemijärvi, ja varalle valittiin Pyhätunturi. Huhtikuuta pidettiin hyvänä ajankohtana, mutta on huolehdittava, ettei päivät ole yhtä aikaa Kohan versiopäivityksen kanssa. 

 

Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hanke

Inarin hallinnoima hanke on saanut rahoituspäätöksen 214.000€. Hankkeessa aloittavat työntekijönä Reija Portti ja Anna Roos. Hankkeelle oli varattu 10.4. aikaa keskustelulle kirjaston johtajien kanssa hankkeen sisällöstä, aikataulutuksesta ja toteutuksesta, mutta tilaisuus jouduttiin siirtämään myöhemmäksi aikataulusyistä. 

Inaria kiitettiin hyvästä taustatyöstä, jolla mittaluokassaan iso hankeavustus saatiin Lapille. 

 

Kotipalveluasiakkaiden omatoimikirjaston käyttö

Omatoimikoneiden asetuksissa määritellään ne Kohan asiakaslajit, joilla on pääsy omatoimeen. Yleisesti omatoimen käyttö on sallittu asiakaslajeille: henkilö ja lapsi, omatoimi sallittu. Kirjastokohtaisesti on myös sallittu yhteisöasiakkaiden pääsy omatoimeen. 

Kotipalveluasiakkaiden asiakaslaji on todennäköisesti useimmissa ovikoneissa jäänyt ilmoittamatta sallituksi asiakaslajiksi. Yhden asiakasryhmän kategorinen omatoimikirjastoon pääsyn estäminen on selkeästi syrjintää iän/sairauden tai vamman perusteella. 

Kirjastoja suositellaan ottamaan yhteyttä ovikoneiden toimittajiin ja sallimaan omatoimikirjaston käytön kotipalveluasiakkaille. 

 

Lapin kirjaston käyttösääntöjen uudistus

Käyttösääntöjen uudistukseen nimetty työryhmä ei ole vielä ennättänyt kokoontua. Työryhmään kuuluvat Leena Kinnunen, Marja-Leena Vaarala, Lila Mäkelä, Henna Liikamaa, Liisa Tastula (varalla Jani Ekblom) ja Eva Appelgren.

 

Koha-Suomen päivitetyn osakassopimuksen allekirjoittaminen

Kuntiin on lähetetty Koha-Suomi Oy:n osakassopimukset allekirjoitettavaksi. Osakassopimusta on päivitetty pienin muutoksin sekä asiakasmaksun osalta (tulee päätettäväksi yhtiökokoukseen).

Kuntakohtainen maksu on säilynyt samana Koha-Suomeen liittymisen jälkeen. Sen jälkeen työntekijöitä on palkattu lisää ja siirrytty esim. yhteiseen konesaliin. Näistä syistä ylläpitomaksua halutaan korottaa. 

Ensimmäisessä vaiheessa kuntiin on tullut kysely suostumisesta päivitettyyn osakassopimukseen. Toisessa vaiheessa uudet sopimukset tulevat allekirjoitettavaksi, ja allekirjoittaja kunnissa määräytyy kunnan hallintosäännön mukaan. 

 

Yleisradio Oy:n ääni- ja kuvatallenteiden esittämistä ja lainausta koskeva sopimus

Kopiostolla on kirjastojen kanssa sopimus, joka kaupungin/kunnan kirjastolaitoksessa tapahtuvaa Yleisradio Oy:n ääni- ja kuvatallenteiden esittämistä ja lainausta.

Yleisradion tuottamien radio- ja televisio-ohjelmatallenteiden myynti on päättynyt 31.12.2023. Ohjelmatallenteita ei enää 1.1.2024 lähtien ole mahdollista hankkia fyysisinä tallenteina suoraan Yleisradiosta eikä minkään palveluntarjoajan kautta kirjastokäyttöä varten. Tästä syystä Kopiostolla on tarve muuttaa sopimusta. Sopimusta voi joko:

  1. jatkaa hankittujen Yleisradion tuottamien ohjelmatallenteiden käyttöä kirjastossa, tai
  2. päättää sopimuksen voimassaolon tarpeettomana. 

Jos kunta ei katka sopimusta, kyseiset tallenteet pitää poistaa. 

Sopimus on kuntakohtainen, joten asiakkaat voivat lainata vain oman kuntansa aineistoa. 

 

Suomen Kirjastoseuran kuulumiset

Noora Mustajoki kertoi lyhyesti Kirjastoseuran kuulumisia Kuopiossa 4.–6.6. järjestettävistä kirjastopäivistö. Noora ja jäsen ja Esko Nousiainen varajäsen Kirjastoseuran hallituksessa, mihin uusien jäsenten haku on nyt käynnissä. Hallituksessa mukana olleiden mukaan työskentely on arvokasta verkostoitumisen ja kokemusten jakamisen vuoksi. 

Vuoden kirjasto yms. äänestykset ovat avoinna. Vuoden 2026 Kirjastopäivät järjestetään Oulussa, ja vuoden 2025 kirjastoautopäivät Porissa. 

 

Seuraava kokous 

Johtoryhmän seuraava lähikokous pidetään Pohjoisen esihenkilöpäivien yhteydessä Kalajoella 4.9.2024 klo 14.45 – 16.15.

 

Lapin kirjaston johtoryhmä 10.4.2024
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *