Tietosuoja

Koulutustapahtumien henkilörekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunginkirjasto / Alueellinen kehittämistehtävä

Jorma Eton tie 6

96100 Rovaniemi

Rekisterin vastuuhenkilö

Nina Sipola, kirjastonjohtaja nina.sipola(at)rovaniemi.fi Puh. 016-3221 (vaihde)

Rekisterin yhteyshenkilö

Leena Kinnunen, erikoiskirjastonhoitaja leena.kinnunen(at)rovaniemi.fi Puh. 016-3221 (vaihde)

Organisaation nimittämä tietosuojavastaava

 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

RekisteröidytKäsittelyn tarkoitusKäsittelyn peruste
Koulutustapahtumien osallistujatTietoja käytetään tapahtuman järjestämisessä sekä siihen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää tulevista tapahtumista tiedottamiseen.sopimus, oikeutettu etu, suostumus
Koulutustapahtumien luennoitsijat ja esiintyjätTietoja käytetään tapahtumaan liittyvään yhteydenpitoon sekä palkkioiden ja kulukorvausten maksamiseen.Esiintymissopimus, palkkionmaksu

 

Rekisterien tietosisältö

Koulutustapahtumiin liittyvistä henkilöistä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja tai tietoryhmiä:

 Nimi (yksilöinti, yhteydenpito)Organisaatio (osallistumis-oikeus, tilastointi)Puhelinnumero ja sähköposti (yhteydenpito, palkkionmaksu/ laskutus)Hetu tai Y-tunnus (palkkion-maksu)Maksu-yhteystiedot (palkkionmaksu)
Osallistujatxxx  
Luennoitsijat, esiintyjätxxxxx

 

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytysajat

RekisteröidytSäännönmukaiset tietolähteetSäilytysaika
Koulutustapahtumien osallistujatOsallistujat ilmoittavat itse yhteystietonsa ilmoittautumisen yhteydessä.Koulutusten osanottajaluettelot ja tapahtumiin liittyvät tiedot säilytetään 2 vuotta 
Koulutustapahtumien luennoitsijat ja esiintyjätIlmoittavat itse tietonsa.Laskutustiedot säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan.

Tietojen vastaanottajat

Tietoja käsittelevät alueellisen kehittämistehtävän koulutusten järjestämisestä vastaavat henkilöt ja tarvittaessa kouluttajat. Tiedot osallistujista (nimi, organisaatio) tulostetaan koulutuksessa kiertävään osallistujalistaan tai nimikyltteihin. Koulutustapahtumaan osallistuneiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle/ kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjä koskevia tietoja käsittelevillä työntekijöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisaation sisäisin toimenpitein.
Manuaaliset tiedot säilytetään tiedot vastaanottaneessa kirjastossa lukituissa tiloissa.
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.
Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Ohje ja lomakkeet eri pyyntöjen tekemiseen löytyvät Rovaniemen kaupungin sivulta https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/Tietopyynnot/

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojaseloste on päivitetty 25.8.2022