Tavoitteet

AKE Lapin toimintavuoden 2023 tavoitteena on jatkaa Lapin yleisten kirjastojen kehittymisen tukemista ja henkilökunnan osaamisen vahvistumista järjestämällä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toimintaa ohjaavat Laki yleisistä kirjastoista, Lapin kirjastojen strategia vuosille 2021-2024Yleisten kirjastojen suunta 2021-2025 -asiakirja sekä Aluehallintoviraston Peruspalvelujen arviointi yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyydestä ja osaamisesta sekä kirjastojen johtamisesta.

Kehittämisen kärkinä ovat vuoden 2021 osaamiskartoituksesta nousseet osaamisvajeet, jotka olivat myös vuoden 2022 kehittämiskohteita. Lisäksi kehittämisessä otetaan huomioon aluehallintoviraston toimesta vuonna 2021 tehdyn  peruspalveluiden arvioinnissa esiin nousseet osaamisvajeet. Vuoden 2023 kehittämistyön kärkiä ovat: 

 • Omasta työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen
 • E-aineistojen käytön hallinta ja opastustaidot
 • Yhteistyöverkostot
 • Erilaisten asiakasryhmien erityistarpeiden tunnistaminen
 • Toimintaympäristön muutosten ennakointiin liittyvä osaaminen
 • Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen 

Näiden lisäksi toiminnan painopisteenä ovat Lapin kirjaston strategian kolme teemaa: Uudistuva kirjasto, Yhteinen ja yhtenäinen Lapin kirjasto sekä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 

Toteutus

Osaamisen kehittäminen täydennyskoulutusten kautta

Lähikoulutuspäiviä järjestetään vuoden aikana kaikkiaan korkeintaan neljä kertaa. Lähikoulutuspäivään osallistuville pyritään tarjoamaan mahdollisuutta yhdistää koulutuspäivään vertaisoppimispäivä henkilön kiinnostuksen mukaan. 

Lähikoulutuspäivissä jatketaan koulutusten kärjiksi nostettujen teemojen käsittelyä. Ensimmäinen lähikoulutuspäivä on kevätkaudella toteutettava kirjastotilan somistamiseen ja visuaalisuuden parantamiseen tähtäävä koulutus. Koulutus jatkaa edellisen syksyn teemaa, jossa aihetta käsiteltiin teorian ja työpajan kautta. Kevään 2023 koulutus on tarkoitus toteuttaa täysin työpajana jonkin kirjaston tiloissa. 

Yksi lähikoulutustapahtumista on Lapin kirjastopäivät, jotka vietetään 11.12.5.2023 Ranualla, tapahtumapaikkana on Ranuan uusi monitoimikeskus Kerkkä. Tapahtuma tulee sisältämään 12 asiantuntijaluentoa sekä työpajoja ja ryhmätapaamisia. Lapin kirjastopäiville odotetaan noin 6070 osallistujaa. 

Kolmas lähikoulutus järjestetään Lean-ajattelusta kirjastoissa. Tavoite on Lean-ajattelua soveltaen vähentää ns. turhaa työtä ja keskittyä asioihin, jotka tuottavat asiakkaille lisäarvoa. Näin saadaan käyttöön uusia toimintatapoja ja parannetaan palveluja. Lean-ajattelun avulla henkilöstöresurssit saadaan tehokkaammin käyttöön. Peruspalvelujen arvioinnissa kävi ilmi, että kirjastoissa on osaamista, mutta sitä ei ehdi laittaa käytäntöön perustyön ohella. 

Lähikoulutuspäivien lisäksi AKE Lappi toteuttaa 46 webinaaria, joita voidaan toteuttaa myös Lapin kirjastojen päiväkahvien yhteydessä. Webinaarien teemat noudattelevat Lapin kirjastojen strategian painopisteitä ja osaamiskartoituksessa esiin tulleita kehittämiskohteita. Osa webinaareista voidaan toteuttaa myös täysin tai osittain ohjattuna verkkokurssina. AKE Lappi voi järjestää webinaareja myös muiden AKE-kirjastojen tai Aluehallintoviraston kirjastotoimen kanssa mahdollisuuksien mukaan. 

AKE Oulun kanssa järjestetään webinaari johtajille ja esihenkilötyötä tekeville aiheena Positiivinen johtaminen.  Tavoitteena on henkilöstön oman osaamisen vahvistaminen hyvinvointia tukevana osana. Sama teema näkyy AKE Oulun kanssa yhteistyössä syksyllä järjestettävillä Pohjoisen kirjastojen esihenkilöpäivillä. 

Teemallisia päiväkahveja järjestetään vuoden aikana noin 1520 kertaa. Tunnin kestävät, kaikille Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle tarkoitetut vapaasti verkossa osallistuttavat tapaamiset, tallennetaan myös myöhemmin katsottavaksi. Edellisen vuoden aiheista jatketaan esimerkiksi kirjastoalan koulutusten järjestäjien vierailuja. Vuoden aluksi järjestetään vuonna 2022 Kirjastokavereiden tekemien kirjastovierailujen infotilaisuudet. Muut aiheet tukevat Lapin kirjaston strategiaa tai niiden teemat valitaan muutoin ajankohtaisten asioiden ympäriltä. Näiden lisäksi päiväkahveista osa on säännöllisesti varattu alueellisten kirjastokuulumisten vaihtoon.

Verkostoitumisen vahvistaminen ja vertaisoppiminen


Henkilökunnan verkostoitumista tukevat säännöllisiksi vakiintuneet Lapin kirjaston päiväkahvit, joiden yhteydessä on mahdollista jakaa kuulumisia sekä tiedotusta varsinaisen ohjelman lisäksi. Erittäin suositut ja hyvää palautetta saavat Lapin kirjastopäivät ovat vuoden tärkeimpiä verkostoitumistapahtumia. Näiden yhteydessä järjestetään vapaamuotoinen illanvietto, jossa on mahdollisuus tutustua kollegoihin ja joilla vahvistetaan vuorovaikutusta. 

Kirjastokaverit-toiminnassa luodaan kaveri-, vertaistuki- ja vertaisoppimisen verkostoja kahden tai kolmen eri kirjaston henkilökuntien välille.  Tällaisessa toiminnassa vertaisoppiminen on laajempaa ja uuden tiedon siirtyminen varmistetumpaa kuin yksittäisissä vertaisoppimispäivissä. 

Kirjastokaverit-toiminta aloitettiin Lapin kirjastopäivillä 2022, jolloin Kirjastokaverit valitsivat Lapin kirjaston strategiasta 2021-2024 itselleen sopivat kehittämiskohteet, joiden työstämistä ryhmissä jatketaan vuoden 2023 aikana. AKE Lappi tukee Kirjastokaveri-toimintaa kustantamalla henkilökuntien vierailuja kaverikirjastoissa. Tuki kattaa 12 päivän vierailun, joihin pyritään saamaan mukaan koko vierailulle lähtevän kirjaston henkilökunta.

Yksittäisen työntekijän vertaisoppimispäivät säilyvät myös tarjonnassa. Tästä oppimistapahtumasta vertaisoppija tuottaa raportin, joka julkaistaan Kirjastojenlappi.fi-sivulla. Kokemuksia pyritään jakamaan myös yhteisillä päiväkahveilla tai koulutuspäivien sisällöissä. 

AKE-tiimi aloittaa uudelleen koronapandemian vuoksi keskeytyneet vierailut alueen pääkirjastoissa. Vuoden aikana tavoitteena on vierailla Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Muonion, Posion, Simon ja Utsjoen kirjastoissa. Vierailuilla kerrotaan AKE:n toiminnasta ja kerätään palautetta sekä kuullaan kirjastojen henkilökunnan toiveita ja ajatuksia osaamisen ja kirjastojen toiminnan kehittämisestä. 

AKE Lappi jatkaa AKE-alueiden yhteisessä 2022 aloitetussa mentorointiohjelmassa. Edistämme mentorointiohjelmien jatkumista. 

AKE Oulun kanssa jatketaan vuonna 2022 hyvin alkanutta ja sujunutta yhteistyötä verkostoitumisen ja koulutusten parissa. Näin ylläpidämme yhdessä Pohjoisen kirjastot -verkostoa ja jaamme osaamista kirjastojen kesken.

Liboppi

Liboppi on yleisten kirjastojen henkilökunnalle tarkoitettu verkko-oppimisalusta. AKE Lappi hyödyntää Libopin valtakunnallisia ja alueellisia sisältöjä täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Lisäksi AKE Lappi osallistuu Libopin valtakunnallisen toimituskunnan työhön sekä oppimisalustan valtakunnalliseen kehittämiseen.

Esko Nousiainen jatkaa AKE Lapin alueen edustajana Libopin toimituskunnassa vuonna 2023 sekä toimii Libopin käytön alueellisena lähitukena. Alueen kirjastoille tiedotetaan valtakunnallisista kaikille avoimista kursseista ja tarjotaan tukea mahdollisten alueellisten opintopiirien muodostamisessa. AKE Lappi osallistuu myös valtakunnallisen Liboppi-tapahtuman järjestämiseen 12.1.2023.

AKE Lappi ja Saamelainen erikoiskirjasto tuottavat yhdessä Liboppiin kurssin saamelaisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista. Kurssi tulee aluksi käyttöön Lapissa ja julkaistaan sen jälkeen valtakunnallisesti Lapista saaduilla kokemuksilla päivitettynä. Kurssin kaksi isoa ja osin limittäytyvää teemaa tulevat olemaan kirjallisuus ja kulttuuri. Kirjallisuuteen keskittyvä kokonaisuus on mahdollista toteuttaa valtaosin Saamelaiskirjaston perustehtävänä, joka nostaa esiin saamelaista kirjallisuutta. Saamelaiseen kulttuuriin keskittyvä sisältökokonaisuus teetetään ulkopuolisella tekijällä ja sisällöntuotantoon varataan erillinen budjetti, joka on huomioitu talousarviolaskelmassa. Mikäli rahoitusta ei saada ulkopuolista sisällöntuottajaa varten, kurssin laajuutta ja sisältöjä arvioidaan uudelleen. Kurssin tarkoitus on toisaalta tuoda Lapin alueen erityispiirrettä esiin valtakunnallisena täydennyskoulutustarjontana ja toisaalta nostaa saamelaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tunnettavuutta.

Libopin kurssien teemoja tullaan esittelemään Lapin kirjastojen päiväkahveilla, koska kurssien määrä on kasvanut ja tarjonnasta voi olla vaikea hahmottaa itselle sopivia sisältöjä. Lisäksi päiväkahveilla käydään läpi kokemuksia kurssien sisällöistä ja verkko-opiskelusta.

Tiedotus

AKE Lappi tuottaa noin 10 kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä, jolla on noin 115 tilaajaa. Uutiskirje sisältää tietoa tulevista koulutuksista, ajankohtaisista asioista, hankkeiden kuulumisia ja uutisia alueelta ja muualta Suomesta. Lisäksi uutiskirjeessä ilmestyy kuusi kertaa vuodessa Lapin kirjastonjohtajien teksti vapaasti valitusta aiheesta. Uutena palstana vuoden 2023 alusta tulee olemaan Kirjastokaverit-toiminnasta raportointi siihen osallistuvilta kirjastoilta. 

Lapin kirjastojen henkilökunnalle suunnattu, mutta vapaasti verkossa nähtävillä oleva Kirjastojenlappi.fi -verkkosivusto kokoaa yhteen AKE Lapin ja Lapin alueen kirjastojen uutisia, koulutustiedotteita, toimintaohjeita sekä Lapin kirjasto -kimpan yhteisiä asioita. 

AKE Lappi kertoo toiminnastaan ja tapahtumista myös Instagram-tilillään sekä Lapin kirjastojen suljetussa Facebook-ryhmässä. Instagram-tilillä on 130 seuraajaa (marraskuu 2022).

Resurssit

Henkilöresurssit

AKE Lapin kehittämistehtävän henkilöresurssien jako uudistettiin vuoden 2022 aikana. Kahden päätoimisen työntekijän lisäksi tehtävän vastuuta jaettiin alueellisesta lasten- ja nuortenkirjastotyöstä vastaavalle erikoiskirjastonhoitajalle. 

AKE Lapin tiimissä vuonna 2023 työskentelevät: 

– erikoiskirjastonhoitaja Leena Kinnunen (80 % työajasta) 

– kirjastonhoitaja Esko Nousiainen (80 % työajasta) 

– erikoiskirjastonhoitaja Sanna Haakana (20 % työajasta) 

– kirjastonjohtaja Nina Sipola (20 % työajasta).

Kehittämistehtävää ohjaa ja tukee AKE Lapin ohjausryhmä, joka kokoontuu etänä noin kerran kuussa, tarvittaessa useamminkin. Ohjausryhmälle varataan yksi lähitapaaminen toiminnan suunnitteluun. Ohjausryhmään kuuluvat AKE Lapin tiimin lisäksi: 

 • Helena Kokko, Rovaniemen kirjasto
 • Liisa Tastula, Rovaniemen kirjasto
 • Vesa Sarajärvi, Ranuan kirjasto
 • Laura Pitkänen, Tervolan kirjasto
 • Arja Kallatsa, Sompion kirjasto

Ohjausryhmän toimikausi on kaksivuotinen ja nykyisen ohjausryhmän kausi päättyy joulukuussa 2023. Lapin kirjaston johtoryhmä päättää uuden ohjausryhmän kokoonpanosta syksyllä 2023.

Talous

AKE Lappi hakee vuoden 2023 toimintaansa yhteensä 177 751 euron avustusta.

Tarkempi avustuksen käyttösuunnitelma on hakemuksen liitteessä AKE Lappi

talousarvio 2023.pdf.

Haettava avustus jakaantuu seuraavan taulukon mukaisesti.

AKE Lappi 2023
Palkat 104 394
Asiantuntijakulut 18 500
Matka- ja majoituskulut 14 795
Tilavuokrat 920
Koulutusten ja kokousten kahvitarjoilut 1 740
Muut kulut 34 285
Laitteet, materiaalit ohjelmat, 3 117
Talousarvio yhteensä 177 751

Toiminnan arviointi

Kehittämistehtävästä vastaava erikoiskirjastonhoitaja laatii AKE-toiminnan talousarvion yhdessä AKE Lappi ohjausryhmän kanssa ja seuraa AKE-toiminnan talouden toteutumaa. 

AKE Lapin toimintaa arvioidaan koulutuspalautteiden ja AKE-koordinaattoreiden itsearvioinnilla. Koulutuksesta vastaava kirjastonhoitaja kokoaa oppimistilaisuuksista saatavaa palautetta ja koostaa tiedoista yhteenvedot. 

AKE Lapin toimintaa tilastoidaan aktiivisesti: koulutuksiin, kokouksiin ja tapaamisiin osallistuneiden määrä, osallistumisprosentit alueen kirjastoista sekä verkkosivujen ja some-näkyvyyden tavoittavuus.

Toiminnan arviointiin määritettiin mittarit AKE Lapin vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan. Mittaristo säilytetään lähes vastaavana, jotta eri toimintavuosilta saadaan vertailukelpoisia arvioita. 

Mittarit

Mittari  Tavoitetaso vuodelle 2023
Toteutetut koulutukset  Koulutusten teemat noudattavat Lapin kirjaston strategian 2021-2024 päämääriä
Osaamisen kehittämisen menetelmien vaihtoehdot Osaamisen kehittämistä on toteutettu  pedagogisesti monipuolisesti erilaisilla koulutusmuodoilla
Osallistuminen koulutuksiin eri kirjastoista Jokaisesta kunnasta vähintään 2 osallistujaa koulutuksissa yhteensä vuoden aikana
Koulutuspalautteiden arvioiden keskiarvo Vähintään hyvä (4) mittariasteikolla 1-5
Vertaisoppimiskäyntien määrä  25 vertaisoppimiskäyntiä
AKE Lapin ohjausryhmän toiminta ja sitoutuminen Ohjausryhmä on kokoontunut vähintään 4 kertaa ja ohjausryhmälle on luotu tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja toimintaa arvioidaan vuosittain
Lapin kirjaston viikkopalavereiden tavoittavuus  Jokaisesta kirjastosta osallistutaan vähintään neljään viikkopalaveriin 
AKE Lapin uutiskirjeen avanneet tilaajat 80 % tilaajista on avannut uutiskirjeen 
Uuden viestintä- ja tallennusalustan kartoittaminen Lapin kirjastoille  Kartoitus ja valinta on tehty.

AKE Lappi 2023 toimintasuunnitelma
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *